DE TIEN GEBODEN SABBAT EN ZONDAG (DEEL 2)

Vandaag deel 2 over de sabbat en de zondag. De eerste drie Bijbelteksten (van de acht) die dikwijls aangehaald worden om aan te geven dat de zondag de plaats van de sabbat heeft ingenomen, worden vandaag besproken.

Eerste tekst

“Laat na de sabbatdag, tegen het aanbreken van den eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien.” Mattheüs 28:1

Dit is geschreven na de opstanding en de Heilige Schrift spreekt hier niet over een verandering van de sabbatdag. De New Englisch Bible vertaalt dat vers met:

“De sabbat was voorbij, en het was bijna daglicht op zondag toen Maria van Magdala en de andere Maria naar het graf kwamen kijken.”

Waar de King James zegt “de eerste dag van de week”, daar zegt de NEB “zondag”. Een historische vermelding van het feit dat de twee Maria’s  naar het graf kwamen kijken omstreeks bij zonsopkomst op zondag is het enige getuigenis in Mattheüs. Er worden twee dagen genoemd. Eén krijgt een geheiligde titel, “aan het eind van de sabbat” en de ander een numerieke, “de eerste dag van de week”. Let er ook op dat de eerste dag niet begon totdat de sabbat voorbij was.

Daar zowel de sabbat als de zondag (eerste dag van de week) hier genoemd worden, waarom legde Mattheüs de verandering van de zaterdag (de sabbat) naar de zondag (de eerste dag van de week) niet vast als een heilige inzetting? Wij missen hier de zondagsheiliging, en het wordt ook niet uitgelegd in de omringende verzen. In feite kon Maria niet voor Jezus zorgen op de sabbatdag, omdat zij rustte naar het gebod;

“En toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod.” Lucas 23:56

 

Tweede tekst

“En toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen om Hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon opging.” Marcus 16:1,2

Volgens sommige geleerden is het evangelie van Marcus ongeveer tien jaar na de opstanding geschreven. Marcus verwijst naar dezelfde gebeurtenis als beschreven wordt door Mattheüs, en hij is het met Mattheüs eens dat de sabbat voorbij was. Hier vinden wij opnieuw bewijs dat de sabbat en de eerste dag twee aparte dagen waren. Inderdaad kent Marcus in deze verwijzing heiligheid toe aan de sabbatdag. Jezus’ trouwe volgelingen waren op zondag bijeengekomen om deel te nemen aan het balsemen van het lichaam van de gekruisigde Christus. Zij wisten van geen heiligheid die aan deze dag was toegewezen en waren bereid deze trieste zaak op zich te nemen.

Derde tekst

“Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.”      Marcus 16:9

Dit vers verklaart dat Christus “verrezen was vroeg op de eerste dag van de week”, maar er is geen enkel woord dat aantoont dat de zondag vanaf dat moment de nieuwe christelijke sabbat moest zijn.

In de volgende overdenking gaan we verder met de dikwijls aangehaalde Bijbelteksten dat de zondag de sabbat heeft vervangen.

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/09/01/tien-geboden-sabbat-zondag-deel-3/