DE TIEN GEBODEN SABBAT EN ZONDAG (DEEL 3)

In deze overdenking, die gaat over de sabbat en de zondag, de volgende drie Bijbel teksten. Is het daadwerkelijk op Bijbelse grondslag dat de zondag de plaats van de sabbat heeft ingenomen?

Vierde tekst

En het was de dag der voorbereiding en de sabbat brak aan. En de vrouwen, die met Hem uit Galilea gekomen waren volgden en zij bezagen het graf en hoe Zijn lichaam gelegd werd; en toen zij teruggekeerd waren, maakten zij specerijen en mirre gereed. En op de sabbat rustten zij naar het gebod. Maar op de eerste dag der week gingen zij reeds vroeg in de morgen met de specerijen die zij gereedgemaakt hadden naar het graf.” Lucas 23:54-56, Lucas 24:1

Jezus werd gekruisigd op de middag van goede vrijdag net voor zonsondergang, “het was de dag der voorbereiding, en de sabbat brak aan”. Vrijdag werd de dag der voorbereiding genoemd, dat betekende voorbereiding voor de sabbat. De sabbat begon bij zonsondergang. (Leviticus 23:32) De sabbat werd gehouden van vrijdagavond tot zaterdagavond. God gaf vanaf het allereerste begin de opdracht om de dag te rekenen van zonsondergang tot zonsondergang, zoals wij lezen in Genesis 1:5,8

Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag…. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag….

Vijfde tekst

“En op de eerste dag der week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen”. Johannes 20:1

Wij weten allemaal dat de evangeliĆ«n MattheĆ¼s, Marcus, Lucas en Johannes een parallelverslag geven van het werk van Christus op aarde. Dat is de reden voor de herhaling in de aangehaalde verzen. Er word niets gezegd over zondagsheiliging, niets dat er op wijst dat de zondag moest worden gehouden als de sabbat.

Zesde tekst

Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u!” Johannes 20:19

De tekst zegt niets over een bijeenkomst van de discipelen om de opstanding van Christus te vieren. Het is zelfs zo dat zij het bericht van de opstanding volgens Lucas voor “zotteklap hielden en het niet geloofden” (Lucas 24:11)

“Dit waren dan Maria van Magdala, en Johanna, en Maria, (de moeder) van Jacobus. En de anderen die met haar waren, zeiden dit aan de apostelen. En deze woorden schenen hun zotteklap en zij geloofden haar niet”. Lucas 24:9,10

En het staat heel duidelijk in Johannes 20:19: “de deuren waren gesloten” niet voor een bijeenkomst of een viering van de opstanding, maar “uit angst voor de Joden”. Zij hadden zich verborgen voor de joodse vervolgers. Zij waren bijeen uit angst en niet voor een eredienst! Hoewel het waar is dat Jezus op paaszondag uit het graf opstond, is er geen bewijs om de zondag te vieren om de opstanding te gedenken. De Bijbel leert dat de de doop een gedenkteken is van de opstanding van Christus, niet de zondag.

In de volgende overdenking de laatste verzen…

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/09/02/tien-geboden-sabbat-zondag-deel-4/