DE TIEN GEBODEN SABBAT EN ZONDAG (DEEL 4)

Vandaag de laatste twee verzen die veel christenen gebruiken om aan te tonen dat de sabbat vervangen is door de zondag. Lees het rustig door, overdenk het. De sabbat is ingesteld bij de schepping en is blijven bestaan.

Zevende tekst

“Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop … door de opstanding van Jezus Christus.” 1 Petrus 3:21(Zie ook Romeinen 6:3,4; Kolossenzen 2:12)

Lucas spreekt 84 maal over sabbatsbijeenkomsten

Terwijl er door Lucas in het boek Handelingen wel 84 maal over sabbatsbijeenkomsten wordt gesproken, komt er maar één tekst in Handelingen voor met de woorden “eerste dag”, en het steunt niet de zondagsviering. Dit vers is:

En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zij rede voort tot middernacht.” Handelingen 20:7

De New English Bible geeft de tijd weer:

Toen de discipelen op zaterdagavond bijeen kwamen om brood te breken, hield Paulus een toespraak en omdat hij de volgende dag zou vertrekken sprak hij tot middernacht.” Handelingen 20:7

Er wordt een avonddienst vermeld op de eerste dag van de week. Aangezien de sabbat eindigde met zonsondergang (de sabbat begint en eindigt met zonsondergang zoals wij eerder opmerkten), was de eerste dag van de week volgens de Bijbelse berekening net begonnen. De New Englisch Bible gebruikt moderne taal en gebruikt de woorden – “op zaterdagavond”. Er staat geschreven dat Paulus zijn rede uitbreidde tot middernacht. Vers 8 zegt:

“En er waren verscheidene lampen in de bovenzaal, waar wij vergaderd waren.”

Het is duidelijk dat Paulus de hele dag bij hen was geweest, en was overgehaald om die avond te blijven en verder te spreken. Vers 11 van dit hoofdstuk zegt:

“… en hij sprak nog lang met hen, tot de morgenstond, en zo vertrok hij.”

Paulus bleef niet op zondag, zoals men zou verwachten als de zondag heilig was geweest. Het is zelfs zo, dat zij pas ná de sabbat bijeenkwamen om brood te breken (een maaltijd te houden), en Paulus sprak tot hen tot de dag aanbrak (zondagmorgen), daarna verliet hij hen voor een lange voetreis. In dit geval reisde hij bijna 30 km van Troas naar Assos, waar hij zich bij de rest van de zendelingen voegde aan boord van een schip. Op dezelfde dag gingen zij naar Mitylene – een afstand van 65 km, en al dat reizen werd op een zondag ondernomen. (Handelingen 20:13,14) Deze tekst ondersteunt dus de heiligheid van de sabbat, in plaats van de zondag. Het feit dat dat zij samen brood braken op de zondag wordt vaak gebruikt als bewijsvoering voor zondagsheiliging. Maar dit is niet het geval, daar de discipelen iedere dag van de week bijeen kwamen om brood te breken.

En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten.” Handelingen 2:46

Het deelnemen aan het avondmaal is niet beperkt tot de zondag:

Want zo dikwijls als gij dit brood eet en drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.” 1 Korintiërs 11:26

Achtste tekst

Wat nu de inzameling voor de heidenen betreft, doet ook gij, evenals ik het in de gemeenten van Galatië geregeld heb: elke eerst dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.” 1 Korintiërs 16:1,2

Paulus verwijst hier naar de tienden en de gaven apart gezet voor het werk van God. Dit moest gedaan worden op de eerste dag van de week. Net als overal in de wereld, ontving een werkman zijn loon aan het eind van de week (op vrijdag). Paulus achtte de heiligheid van de sabbat zo hoog dat hij voorstelde dat het uitrekenen en opzij leggen van tienden en offergaven niet gedaan zou worden op de tijd van de voorbereiding op de sabbat of op de sabbat zelf. Hij stelde voor dat dit werk gedaan zou worden op de eerste dag van de week, zodat het niet in de loop van de week uitgegeven zou worden aan andere minder belangrijke zaken. In plaats van afbreuk te doen aan het belang van de sabbat, zien wij opnieuw dat dit vers de sabbat bevestigt.