Het protest van de christelijke vorsten

Keizer Karel V was van plan om niet alleen Luther te stoppen maar ook de reformatie en riep op tot een nieuwe Rijksdag in Spier in 1529. Daar werd besloten de verdere verbreiding van de leer van de reformatie te verhinderen. Bovendien mochten de hervormers geen geschilpunten naar voren brengen en ook mochten ze zich niet keren tegen de mis. Geen enkele katholiek mocht de leer van Luther aannemen. De vorsten die positief stonden tegenover de christelijke hervorming besloten hun protest in de nationale raad openbaar te maken. Ze verklaarden onder andere:

” Wij stemmen niet in met het decreet, noch houden wij ons er op enigerlei wijze aan vast. Het is tegengesteld aan God, aan Zijn heilig Woord, aan ons geweten en de verlossing van onze zielen …. In de genade van God zijn wij vastbesloten om het pure en uitsluitend prediken van Zijn unieke Woord in stand te houden, zoals dat in de Bijbelse boeken van het Oude en Nieuwe Testament ontvangen is, zonder daaraan iets te voegen dat daarmee in strijd is.”

Aan dit protest ontleende de nieuwe beweging de naam ‘protestant’. De principes van deze beweging vormen het wezen van het protestantisme.

(bron:www.lightchanneltv.org)