Eten is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse routine. Elk etenswaar heeft zo zijn voor- en nadelen, steeds duidelijker (en gelukkig maar) wordt er op de verpakking vermeld waar het product van gemaakt is en welke producten het bevat, maar hoeveel mensen kijken hier naar?

Laatst was ik in de Lidl en had wel trek in een lekker snoepje, maar tot mijn verbazing bevatte elk soort snoepje in het schap (varkens-) gelatine. Gelatine is een bindmiddel dat uit slachtafval wordt gehaald. Je moet hierbij denken aan huiden en botten van bijvoorbeeld een varken. Een dier die volgens de Bijbel onrein is.

De Bijbel leert ons ver weg te blijven van onrein voedsel omdat dit beter is voor onze gezondheid. Rein en onrein voedsel brengt onder Christenenen veel verwarring. Maar de Bijbel is er erg helder over en het staat als volgt beschreven.

In Genesis 1 vers 29 staat beschreven welk voedsel voor ons geschikt is:

En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen.

Na de zondeval voegde God het volgende er nog aan toe, te lezen in Genesis 3 vers 18:

dorens en distels zal hij voor u laten opkomen
en u zult het gewas van het veld eten.

De zegen van voedzaam eten

De gezondheidsproblemen die vele mensen ervaren zijn vaak terug te traceren naar het dieet wat men volgt of zijn of haar levensstijl. Het dieet wat God gepland had, bestaande uit granen, fruit, noten en groentes welke een ieder voorziet van de juiste voedingswaarde, wordt helaas vaak niet opgevolgd.

Het originele dieet

De Bijbel kan ons veel openbaren over voeding, de bijbel veroordeelt het eten van rein vlees niet maar het originele dieet die God ons heeft voorgesteld bevatte geen vlees. Een vegetarisch dieet is het beste voor de gezondheid, een feit welke krachtig ondersteund wordt door wetenschappelijk bewijs. Te lezen in: Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets.

Een andere feit is dat vele voedingsproducten die van dieren komen vaak bacteriën en of virussen bevatten welke ziektes veroorzaken met als gevolg verschillende gezondheidsproblemen. Er wordt geschat dat jaarlijks alleen al, in de Verenigde Staten miljoenen mensen voedselvergiftiging oplopen omdat inspectie geen besmetting door salmonella en andere micro-organismen opsporen. Te lezen op: MEAT INSPECTOR ‘EAT AT OWN RISK’

Bovendien blijkt uit studies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, dat een verhoogde inname van vlees kan leiden tot een toename van atherosclerose, kanker, nierstoornissen, osteoporose en trichinose en kan daardoor de levensverwachting sterk verminderen. Ook te lezen in het boek: Problems With Meat door Scharffenberg

Het dieet dat onze Schepper voor ogen had en ons verordend had in het Hof van Eden (het vegetarisch dieet) is het ideaal. Maar soms kunnen wij dit ideaal niet naleven of hebben. In dit soort situaties, zullen degenen die in optimale gezondheid willen blijven het beste eten eten dat zij kunnen verkrijgen.

Rein en onrein vlees

Na de zondvloed heeft God vlees als voedsel geïntroduceerd. God gaf Noach en zijn familie toestemming om vlees te nuttigen, waarin zij gewaarschuwd werden dat zij het bloed in het vlees niet zouden eten. Genesis 9 vers 3 tot 5.

Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.
Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, er nog in mag u niet eten.
Voorzeker, Ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal Ik vergelding eisen; ook van de hand van de mens, van de hand van ieders broeder, zal Ik vergelding eisen voor het leven van de mens.

Een andere bepaling die God aan Noach heeft gegeven en benadrukt had. Dat Noach en zijn familie alleen moesten eten, wat God als reine dieren had geïdentificeerd. Noach en zijn familie hadden deze reine dieren nodig voor zowel voedsel als voor mogelijke offers (Genesis 8:20). God heeft Noach opdracht gegeven om zeven paren van elk rein dier te nemen tot de ark, in tegenstelling tot slechts een paar van elk soort onrein dier (Genesis 7 vers 2 en 3).

Genesis 8:20
En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.

Genesis 7 vers 2 en 3
U moet voor uzelf van alle reine dieren zeven paar nemen, een mannetje en zijn vrouwtje; maar van de dieren die niet rein zijn, één paar, een mannetje en zijn vrouwtje;
ook van de vogels in de lucht zeven paar, mannelijk en vrouwelijk, om de soort op heel de aarde in leven te houden.

Daarnaast bieden Leviticus 11 en Deuteronomium 14 nog meer informatie over rein en onrein voedsel.

Te lezen Deuteronomium 14 vers 8:
Zo ook het varken, want dat heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet; het is voor u onrein. Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken.

Volgens de natuur die onze Schepper gecreëerd heeft, vormen onreine dieren niet tot het beste voedsel. Velen zijn ofwel aaseters of roofdieren – van de leeuw en de varkens tot de gier en elk wezen wat in de aardbodem leeft. Door de leefgewoonten van deze dieren zijn ze meer geneigd om drager te zijn van bepaalde ziektes.

Er zijn veel studies geweest over onrein voedsel, deze studies hebben veel zaken onthuld. Zo zijn er redelijke hoeveelheden cholesterol te vinden in zowel varkens als schelpdieren en bevatten deze beide diersoorten een grote hoeveelheden giffen (toxines) en verontreinigingen die geassocieerd worden met menselijke vergiftiging.

Het is nooit Gods ideaal geweest om onrein voedsel te nuttigen, te lezen in:

Deuteronomium 14 vers 2
Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE heeft ú uit alle volken die op de aardbodem zijn, uitgekozen om voor Hem een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.

Onrein en rein is afgeschaft?

Een vaak gehoord argument is dat het onderscheid tussen rein en onrein vlees in het Nieuwe Testament afgeschaft is. Sommige christenen geloven dat de voedingswetten die geschreven staan in Leviticus alleen ceremonieel of ritualistisch zijn. En dat deze dus niet meer voor de christenen gelden. Maar het onderscheid tussen reine en onreine dieren dateert uit Noah’s dagen al lang voordat Israël bestond. Als grondbeginselen van gezondheid dragen deze voedingswetten bij

Ook halen vele christenen de boeken Markus en Handelingen aan met als gevolg een verkeerde opvatting van het Woord van God, bijvoorbeeld Markus 7 vers 19:

Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel gereinigd.

Dit betekend echter niet dat Jezus het onderscheid tussen rein en onrein voedsel heeft afgeschaft. In tegendeel! Deze discussie tussen Jezus en de Farizeeën en Schriftgeleerden had niets te maken met het soort voedsel, maar met de manier waarop de discipelen aten. Het probleem was of het ritueel wassen van de handen voor de maaltijd nodig was. Te lezen in Markus 7 vers 2 tot 5.

En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen.
Want de Farizeeën en alle Joden eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de overlevering van de ouden.
En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en bedden.
Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen handen?

In het kort zei Jezus, wat een mens onrein maakt is niet het voedsel wat men eet zonder zijn of haar handen te wassen. Maar de goddeloze dingen uit het hart. Markus 7 vers 20:

En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens.

want het voedsel:

Want het komt niet in zijn hart maar in zijn buik en gaat in de afzondering naar buiten. Zo wordt al het voedsel “gereinigd”.

Maar ook het visioen van Petrus wordt vaak aangehaald als argument. Petrus zijn visioen op dieren, opgenomen in het Boek Handelingen 10, leerde ons niet dat onreine dieren geschikt waren voor consumptie. In plaats daarvan leerde het ons dat de heidenen niet onrein waren maar dat hij (Petrus) met hen geassocieerd kon worden zonder besmet te raken (en dus onrein te worden).

Petrus zelf begreep zijn visioen op deze manier en verklaarde in Handelingen 10 vers 28:

En hij zei tegen hen: U weet dat het een Joodse man niet toegestaan is om met iemand van een ander volk om te gaan of bij hem binnen te gaan; maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen.

De Bijbel geeft ons duidelijke en heldere richtlijnen om een optimale gezondheid te hebben.

De gezondheidswetten die ons zijn gegeven zijn tijdloos en universeel omdat het menselijke lichaam door de jaren en eeuwen heen nog altijd op dezelfde manier is blijven functioneren.