Is de katholieke kerk veranderd? vervolg…

5. Stelling:

De katholieke kerk zegt dat de paus en de priester zonden kunnen vergeven. Je kunt je dan afvragen: zullen we naar de priester gaan, naar Maria of naar Jezus voor vergeving van zonden? De Bijbel geeft heel duidelijk aan:

“Zonde is overtreding van de wet.” 1 Johannes 3:4

“Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” Romeinen 3:23

“Want het loon dan de zonde is de dood.” Romeinen 6:23

Ten gevolge daarvan zijn we alllemaal vanaf het begin veroordeeld om te sterven. Jezus is de enige die ons kan redden van de zonde. Hij heeft ons geschapen, Hij gaf Zijn leven voor ons en Hij kan ons bevrijden van de veroordeling van de zonde. Hij alleen heeft een perfect leven geleid zonder zonde hier op aarde. Wij lezen:

“Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.” Hebreeën 4:15

Daarom:

“Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft zult u werkelijk vrij zijn.” Johannes 8:36

Alleen Jezus kan ons vrij maken als wij onze zonden belijden en berouw hebben en om vergeving vragen. Moeten we naar de priester gaan, de paus of Jezus?

Wij zagen al dat er slechts één Verlosser en één Middelaar tussen God de Vader en ons mensen is: Jezus Christus. Wij moeten niet vergeten dat wij onze gebreken moeten belijden aan de persoon tegen wie we hebben gezondigd. Wij lezen:

“Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem.” Lukas 17:3

We gaan naar die persoon toe, waartegen wij fout hebben gedaan, we belijden onze zonden en dan kan die persoon ons vergeven. Een priester of een paus heeft hier niets mee te maken. Uiteindelijk is het Jezus die ons vergeeft. Wij lezen in het gebed van de Heer:

“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.” Mattheüs 6:12

Johannes omschrijft het als volgt:

“Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.” 1 Johannes 2:1,2

Alleen door Jezus Christus kan de zondaar vergeven om zo toegang te krijgen tot het koninkrijk van God. Jezus alleen is onze Verlosser, onze Middelaar en onze Advocaat bij de Vader. Wij moeten naar Hem toegaan met onze zonden. Als wij ons realiseren dat we hebben gezondigd, berouw hebben getoond en Hem hebben gezocht voor vergeving dan hebben we deze belofte:

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” 1 Johannes 1:9

De katholieke priesters en de paus stellen zich in de plaats van Jezus en nemen Zijn rol over als zij het vermogen aannemen om zonden te vergeven. De Bijbel voorspelde al dat deze afval zou komen. Wij lezen:

“Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.” 2Thessalonicenzen 2:3,4

Hij wordt de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, genoemd, de wetteloze die zichzelf stelt in de plaats van Christus. Hij zit in de tempel van God alsof hij God is. Het is niemand anders dan de paus waarover wij spreken. Hij is de wetteloze die Gods Tien Geboden heeft veranderd. Hij neemt de plaats in van God als middelaar en zegt dat hij zonden kan vergeven.

Waarom zou de protestantse kerk moeten samenwerken met de mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, de wetteloze?

(bron: www.lightchanneltv.org)

Morgen vervolg…