De straf zal plaatsvinden in de toekomst!

Jezus heeft ons ook Zijn Woord gegeven over deze kwestie:

“Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk verzamelen alle struikelblokken, en hen die de wetteloosheid doen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.” Mattheüs 13:40

We zien hier opnieuw dat de straf in de toekomst zal plaatsvinden, in de eindtijd. De goddelozen branden nu niet eeuwig in de hel, zoals door de katholieke kerk wordt geleerd. Deze katholieke leer over het eeuwige hellevuur is helaas verder verspreid naar protestantse kerkgenootschappen!

De laatste straf van satan wordt als volgt beschreven:

” Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed Ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond voor de ogen van allen die naar u keken. Allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden en u zult niet meer bestaan tot in eeuwigheid.” Ezechiël 28:18,19

Er is geen eeuwige pijniging zoals de katholieke kerk leert. De straf van de goddelozen zal eindigen met de dood en met as. Het vuur is onblusbaar totdat de straf over is. Het is eeuwig in die zin dat het vuur onblusbaar is en gevolgen eeuwig zijn. Het woord ‘eeuwig’ komt van het Griekse woord ‘aion’ en betekent lange tijd, levensduur, eeuwig. Dus wanneer goddelozen worden gestraft in de poel van vuur ‘een lange tijd’ of ‘een levensduur’ naar hun werken, dan eindigt het met de dood. God heeft beloofd om een einde te maken aan het werk van de duivel. En wanneer alle goddelozen hun straf hebben ontvangen zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen.

De apostel Paulus schrijft dit:

“Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede.”  2 Petrus 3:13,14

Johannes komt tot dezelfde conclusie:

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.” Openbaring 21:1

Wij zouden de volgende vraag willen stellen voor diegene die geloven in de eeuwige pijniging: ‘ Waar is de hel wanneer planeet aarde opgebrand is en de zee er niet meer is?’ Het is niet op de aarde want de elementen van de aarde zijn opgebrand. Elk spoor van slechtheid is er niet meer. Er is geen spoor van zonde meer. Het zou alleen de ervaring van de rechtvaardigen vernietigen en dit heeft God voorzien. Daarom zal alle kwaad verbrand worden en voor eeuwig worden vernietigd. Als al het kwaad is weggedaan zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Alles zal daar vreedzaam en goed zijn. God zal alles weer maken zoals het was in de hof van Eden voor de zondeval, toen de communicatie met God rechtstreeks plaatsvond van aangezicht tot aangezicht. Er zullen geen dieven zijn, geen moordenaars, geen roddelaars, geen soldaten, geen pijn of tranen in de nieuwe aarde. De Bijbel beschrijft de nieuwe aarde als volgt:

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Openbaring 21:4

Als het waar zou zijn dat de goddelozen leven onder eeuwige pijnigingen, dan zouden ze geen plaats op de aarde hebben, omdat die er dan niet meer is. Ook in de nieuwe aarde hebben ze geen plaats, omdat daar geen pijn is, geen tranen of foltering. De rechtvaardigen zullen op de nieuwe aarde leven. Mag het zo zijn dat iedereen die dit document leest Jezus Christus aanneemt en bidt om de kracht van de Heilige Geest om ware getuigen te zijn van Jezus en om deel te zijn van Zijn volk als Hij Zijn eigen volk roept om als gevolg daarvan deel uit te maken van de rechtvaardigen, die door de genade van God de nieuwe aarde zullen beërven.

De theorie van de eeuwige pijniging is een verschrikkelijke leer die gebaseerd is op angst. Dus gooi het in het vuur en verbrand het. Deze theorie heeft niets te doen met de liefde van Jezus. Jezus wil alleen het beste voor ons en Hij heeft satan toegestaan om zijn vuile werk te doen, zodat iedereen kan zien dat hij de duivel is. God dwingt niemand. Maar dat is niet het geval met de duivel. Als al het bewijs naar voren is gebracht, dan zal God, in liefde, satan vernietigen en al diegenen die samen met hem in opstand kwamen tegen God. Wij kijken daarom uit naar de oordeelsdag en naar wanneer God een nieuwe hemel en nieuwe aarde zal scheppen, waar rechtvaardigheid woont en waar de liefde van Jezus woont samen met eeuwige vrede en vreugde.

(bron: www.lightchanneltv.org)