Kinderdoop en belijdenis (vormsel)

vervolg stelling 8.

De belijdenis (vormsel)werd door de katholieke kerk in de 13-de eeuw ingevoerd. Het is een treurige realiteit dat slechts weinigen die deelnemen aan de belijdenis geloven in Jezus Christus als hun persoonlijke Verlosser. Dit toont aan dat de praktijk niet aan het doel beantwoordt. Maarten Luther schafte de belijdenis af in zijn tijd en noemde het, zoals sommigen dat tegenwoordig wel eens betitelen: ‘het honderdste-apen effect’ of ‘narrenwerk’. Hij zag het ook als een vorm van misleiding. Je aapte iemand anders na, deed beloften aan elkaar, die ze op lange termijn niet konden waarmaken.

Kinderdoop en belijdenis zijn tradities die door de mens zijn ingesteld. Beiden zijn een vorm van vervanging van de Bijbelse doop. Dit is precies hoe de duivel werkt. Hij vervangt Bijbelse waarheid door een vervalsing, iets wat hetzelfde lijkt, maar toch anders is.

De Bijbel zegt:

“Er is één Heere, één geloof, één doop.” Efeze 4:5

We zagen al dat de ware doop niets te maken heeft met het besprenkelen van water op kleine kinderen. Het is de doop in geloof, wanneer de persoon het evangelie hoort en persoonlijk, zelf de beslissing neemt om de verlossing door Jezus Christus aan te nemen. Degene die zich laten dopen volgt daarmee het voorbeeld van Jezus. Jezus werd gedoopt in de Jordaan als een volwassene toen Hij 30 jaar was. Voor Jezus was het niet nodig dat Hij werd gedoopt omdat Hij geen zonde had begaan en daardoor ook geen verlossing nodig had. Niettemin werd Hij toch gedoopt om ons tot voorbeeld te zijn (Mattheüs 3:13-17), zodat wij in Zijn voetsporen konden treden (1 Petrus 2:21).

Wij hebben gelezen in de vorige overdenkingen hoe we in de doop worden begraven en we een nieuw leven in Christus krijgen. Laten we teruggaan naar de Bijbelse doop en niet de katholieke doop of die van het afvallige protestantisme. Kinderdoop en belijdenis zijn katholieke tradities en diegenen die geloven dat zij gered worden, omdat hun ouders hun lieten dopen zijn bedrogen. Zij hebben de Bijbelse doop niet ervaren en er is geen andere geldige doop volgens de Bijbel. Iedereen die Jezus wil volgen en doen, zoals Hij dat deed, zullen kiezen voor de Bijbelse doop. Kinderdoop door besprenkeling is niet Bijbels. Het zijn de ouders of peetouders die geloven namens het kind, maar degene die gedoopt wordt zal zijn eigen geloof moeten hebben. Jezus zei tegen Nicodemus:

“Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan.” Johannes 3:5

Dit zou ons tot nadenken moeten stemmen. Laten we daarom deelnemen in de doop van Jezus, de doop van geloof! Kinderdoop door besprenkeling is geen doop. Het is een door mensen bedachte misleiding.

Tenslotte: Verlossing kun je niet gelijkstellen dat je gedoopt bent of dat je naam op de een of andere ledenlijst staat en ook niet of je de waarheid predikt. Verlossing ligt verborgen in een levende verbinding met Jezus. Iedereen die een dergelijke, dagelijkse verbinding met Jezus heeft wordt in zijn hart vernieuwd en laat, door de Geest van Christus geraakt, zijn leven worden tot een geloofs- en liefdesdienst in geduld, zachtmoedigheid en hoop. Iedereen die met Christus verenigd is wordt een levende zendeling voor anderen.

(bron:www.lightchanneltv.org)