Protestanten hebben toegegeven, niet Rome

Nu, 500 jaar na Wittenberg zien we dat katholieken en protestanten samen Luther gaan vieren. Ze minimaliseren heel erg de breuk van Luther met Rome en zeggen dat we nu in een nieuw tijdperk leven en dat we naast elkaar moeten staan om vrede op aarde te promoten. Maar deze vrede wordt bereikt via de oecumene, diplomatie en besluiten van de meerderheid. Jezus zei:

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.” Johannes 14:27

Ware vrede komt alleen wanneer we Jezus Christus ontvangen als onze Heer in ons leven, wanneer we onze zonden hebben beleden en we vergeving hebben ontvangen van Jezus, Zijn rechtvaardigheid, door genade via geloof. Als dit besluit genomen is dan zal de gelovige de Heilige Geest ontvangen als een bron van kracht in het leven. Daardoor is hij in staat te wandelen in de voetstappen van Jezus en daardoor krijgt hij de kracht om goede dingen te doen.

De wereld kan deze echte vrede niet geven. Diegene die ervoor kiezen de methoden van Rome te volgen die tegen de wil van God ingaan, zullen niet de innerlijke vrede ontvangen die alleen Jezus ons kan geven. Wij moeten ervoor kiezen om Jezus Christus te accepteren als onze persoonlijke Verlosser. Wij moeten gehoorzaam zijn aan Christus, Zijn kracht zal dan in ons zijn om die smalle weg te bewandelen.

De Hervormers begrepen wat het betekende om verlossing te krijgen via Jezus Christus. Maar desondanks hadden ze geen volledig begrip van alle dingen:

  • De Waldenzen begrepen het belang van de Bijbel
  • Luther begreep de genade
  • Anabaptisten (wederdopers) begrepen de betekenis van de doop
  • Wesley zag het belang van heiliging
  • Hus zag het belang van gehoorzaamheid
  • Miller begreep de betekenis van de tweede komst van Jezus
  • Calvijn benadrukte de noodzaak van groei in genade

En hoe zien wij dat? Wij hebben dingen geleerd over al deze onderwerpen en zo bezitten we meer kennis dan diegene die ons zijn voorgegaan. We moeten nu het grote plaatje zien. Wij moeten de grote waarheden prediken inclusief geloof, genade, verlossing, leven in Christus, het werken van de Heilige Geest, groeien in genade, de vruchten van de Geest, de tweede komst van Jezus en niet in het minst over het volgende punt:

10 Stelling:

De katholieke kerk heeft de Tien Geboden veranderd. Helaas nam Luther de katholieke versie van de Tien Geboden over in zijn catechismus. Hij groeide op als een katholiek en realiseerde zich niet de dwaalleer van de kerk ten aanzien van de Tien Geboden. Ze hebben het tweede gebod verwijderd uit de catechismus en ze hebben het tiende gebod in tweeën gesplitst. Daarnaast hebben ze een deel verwijderd van het vierde gebod, het sabbatsgebod. Dit is misschien wel de grootste misleiding in de geschiedenis van de wereld. Niettemin zijn er nog velen die geloven dat de katholieke kerk een christelijke kerk is. Maar een christen moet Christus volgen en niets veranderen aan datgene wat Hij heeft gezegd of geschreven. En dit deed de katholieke kerk heel vaak, niet slechts met de wet van God. Daarom zijn we het eens met Luther en de hervormers die duidelijk zagen dat de paus de karakteristieken heeft van de antichrist.

Maarten Luther zegt het zo:

“Vroeger zei ik dat de paus de plaatsvervanger was van Christus; nu zeg ik dat hij de tegenstander is van de Heer en de apostel van de duivel.” (D’ Aubigne, boek 7, hfdst. 6)

Toen de pauselijke bul Luther bereikte zei hij:

“Ik veracht het en val het aan, als onbeschaamd, bedrieglijk….. Het is Christus zelf die hierin wordt veroordeeld. Ik heb vreugde om onder dergelijke dingen te lijden ten gunste van het beste wat er is. Ik voel al een grotere vrijheid in mijn hart. Want uiteindelijk weet ik dat de paus de antichrist is, en dat zijn troon is die van Satan zelf.” (D’ Aubigne, boek 6, hfst. 9)

Hoeveel lutheranen zeggen tegenwoordig hetzelfde? Anders gezegd: Is de lutherse kerk zelf niet in bepaalde zin de antichrist geworden, doordat ze de zondag hebben aangenomen als de rustdag in plaats van de sabbatdag, zoals de Bijbel aangeeft in het vierde gebod?

Zoals eerder opgemerkt heeft het pausdom veel van de oorspronkelijke tekst in het vierde gebod verwijderd in haar catechismus.

Het vierde gebod zegt het volgende:

“Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.” Exodus 20:8-11

In het vierde gebod van de katholieke catechismus is er niets dat erop wijst dat de zevende-dags sabbat de ware rustdag is. De meeste mensen weten wel dat Jezus stierf op vrijdag. De Bijbel noemt deze dag de dag van de voorbereiding, de dag voor de sabbat (Markus 15:42,43). De dag daarna wordt de sabbat genoemd. Het is de Bijbelse zevende en laatste dag van de week. Als Jezus in het graf rust waren de discipelen bij elkaar en rustten volgens het gebod (Lukas 23:53-56). De volgende dag was de zondag. Zondag is de eerste dag van de week. Op deze dag stond Jezus op uit de dood (Markus 15:42-47 en 16:1-6).

Iedereen die deze tekst leest ziet duidelijk dat zondag de eerste dag van de week is in de Bijbel en dat de sabbat de zevende dag is. De sabbat is de Bijbelse rustdag. Alle christenen zouden Jezus’ rustdag moeten houden omdat Jezus de zevende-dags rustdag heeft ingesteld als de rustdag. De Bijbel zegt:

Alle dingen zijn door Hem gemaakt.” Johannes 1:1-14

De Bijbel zegt ook dat;

Jezus de Heer van de sabbat is.” Markus 2:27,28

Deze tekst geeft ook aan dat de sabbat gemaakt was voor de mens. Velen geloven dat de sabbat gemaakt was voor de Joden, zoals ook wordt aangegeven in de voetnoten van de nieuwe oecumenische Bijbel, Bijbel 2011. Maar dit is onjuist omdat de sabbat er al was bij de schepping. Wij lezen dat God de aarde schiep in zes dagen en rustte op de zevende dag. We zien dus dat de sabbat zijn oorsprong heeft in de schepping en niet in de opstanding van Jezus. De opstandingsdag van Christus is de eerst dag van de week nadat Jezus op de sabbatdag had gerust. Het is niet zo dat Jezus twee dagen achter elkaar rustte, de zevende en de eerste dag van de week. Nee, Jezus rustte in het graf op de sabbat en stond op voor een nieuwe werkdag op zondag, de eerste dag van de week.

Er is niets in de Bijbel dat zegt dat Jezus opdracht gaf om te stoppen met het houden van de zevende-dags sabbat om dan de zondag te gaan houden. Als Hij dat zou hebben veranderd, dan zou Hij dat heel duidelijk hebben gezegd. Hij zou dan ook de Tien Geboden hebben moeten veranderen die duidelijk aangeven dat we de zevende-dags sabbat als onze rustdag moeten houden. Bovendien, God verandert niet zoals de Bijbel duidelijk zegt:

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” Hebreeën 13:8

“Want Ik, de HEERE, ben niet veranderd.” Maleachi 3:6

“Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.” Jesaja 40:8

(bron:www.lightchanneltv.org)

Met dank aan Joshua voor deze mooie tekening van Luther!