Vervalsing van een testament

De katholieke kerk zegt heel ondubbelzinnig dat zij de rustdag veranderd heeft. We lezen het volgende in de rooms-katholieke catechismus:

Vraag: Welke dag is de sabbat?

Antwoord: Zaterdag is de sabbatdag.

Vraag: Waarom houden we de zondag in plaats van de zaterdag?

Antwoord: Wij houden de zondag in plaats van de zaterdag, omdat de katholieke kerk in het Concilie van Laodicea (A.D. 336) de heiligheid van de zaterdag verplaatste naar de zondag.

Vraag: Is er nog een manier om te bewijzen dat de (rooms-katholieke)kerk de macht heeft om feestdagen en geboden te veranderen?

Antwoord: Als zij die macht niet had, dan had ze dit alles niet kunnen doen waarover alle moderne godsdienstwetenschappers het eens zijn. Zij had niet de heiliging van de eerste dag kunnen invoeren in plaats vande heiliging van de sabbatdag, de zevende dag, een verandering, waarvoor geen Bijbelse grondslag bestaat.

Bron: ‘Doctrinal Catechism’ , p.174 en ‘The convert’s Catechism of Catholic Doctrine’ (uitgave van 1977), p.50.

Het is interessant om op te merken dat zondag betekent ‘de dag van de zon’ en niet ‘de dag van de Zoon’. Keizer Constantijn was de eerste die bij wet de zondag wilde instellen als de rustdag in 321 na Christus:

“Laat al de rechters en mensen in de stad en alle handelsberoepen rusten op de eerbiedwaardige dag van de zon; maar laat de mensen op het platteland in volledige vrijheid hun landbouwwerkzaamheden uitvoeren.” (History of the Christian Church, 5e editie, volume 3, p.380.)

Wij herhalen: zondag betekent ‘ de dag van de zon’ en niet ‘de dag van de Zoon’.

Het is duidelijk dat de katholieke kerk een vervalsing heeft gemaakt van een testament. Een testament of een wilsbeschikking wordt geschreven als een persoon nog leeft. Als de persoon sterft, dan is het testament geldig en geen enkele persoon kan de inhoud van het testament veranderen. Als dat toch gebeurt dan hebben we met een vervalsing van het testament te maken. En precies dat deed de rooms-katholieke kerk. Zij heeft dat document vervalst, waarbij zij de Tien Geboden van God en de sabbat heeft veranderd na de dood van Jezus. We zien dat zij dit heeft gedaan ongeveer 300 jaar na de dood van Jezus. Dit is waarschijnlijk de grootste vervalsing in de geschiedenis en deze misdaad staat opgetekend in de boeken van de hemel.

De gevolgen hebben een grote invloed gehad. Miljoenen mensen zijn bedrogen door deze vervalsing. We hebben te doen met deze mensen omdat ze de priester hebben vertrouwd en ze hebben geloofd dat hij de waarheid sprak uit Gods Woord. Maar nu is de tijd gekomen om de misleidingen en vervolgingen van de katholieke kerk te ontmaskeren, zodat mannen en vrouwen zich kunnen afwenden van de on-Bijbelse leringen van de katholieke kerk.

Paus Johannes Paulus II erkende in zijn apostolische brief Dies Domini:

“Daarom voelden de christenen, geroepen als zij zijn om de bevrijding uit te roepen door het bloed van Christus, dat ze de autoriteit hadden om de betekenis van de sabbat over te laten gaan naar de zondag.” (Dies Domini, punt 63, gepubliceerd in mei 1998)

Hij schreef ook:

“de geestelijke en pastorale rijkdommen van de zondag, zoals dat ons is overgeleverd via de traditie”.

Ziet u de zwakte in de verklaring van de paus? De paus erkent openlijk dat het houden van de sabbat is verplaatst naar de zondag. De katholieke kerk meende dat zij de autoriteit had om deze verandering te kunnen doorvoeren. Hier plaatste ze haar eigen autoriteit boven die van de Bijbel. Zij meende dat zij de autoriteit had om de rustdag te veranderen.

Veel vreemde besluiten kunnen het gevolg zijn van besluiten op basis van gevoelens.

De paus erkent ook dat de zondag als de rustdag een traditie is. Waarom kunnen ook de andere kerken niet net zo eerlijk zijn als de katholieke kerk om te erkennen dat de zondag een traditie is? Het is geheel verkeerd van de katholieke kerk om de betekenis van de sabbat te verplaatsen naar de opstandingsdag, waar ze niet het recht toe hebben, maar toch geven ze toe dat ze deze verandering hebben gemaakt. In het oordeel zal het niet alleen bekend worden of we onze zonden hebben beleden maar ook of wij berouw hebben en onze zonden wilden belijden.

De wijze man Salomo schreef:

“De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Want God zal elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is hetzij goed, hetzij kwaad.” Prediker 12:13,14

Laten we enkele passages bekijken uit katholieke bronnen:

“Meer dan duizend jaar geleden heeft de katholieke kerk, vóór het bestaan van een protestant, op grond van haar goddelijke missie de dag verplaatst van zaterdag naar zondag.” (Catholic Mirror, september 1893)

“Zondag is het merkteken van autoriteit. De kerk staat boven de Bijbel en het verplaatsen van het houden van de sabbat naar de zondag bewijst dat.” (Catholic Record, London/Ontario, 1 september 1923)

Hier zien we het weer. De katholieke kerk geeft toe dat zij boven de Bijbel staat. Zij zegt dat zij de goddelijke autoriteit heeft om tijden en wetten te veranderen (Daniël 7:25). Zij neemt een autoriteit aan die niet in overeenstemming is met het Woord van God.

(bron:www.lightchanneltv.org)