Toen Jezus werd verleid door de duivel verwees Hij naar het Woord van God

“Er staat geschreven” Mattheüs 4:10

Hij toonde daarmee aan dat de Bijbel de autoriteit is. Diegene die de Bijbel niet de autoriteit laten zijn, hebben geen autoriteit, want de autoriteit ligt in de Bijbel.

…maar veranderden de discipelen dan niet de rustdag?

Sommigen zeggen dat de discipelen de zondag begonnen te houden in plaats van de zaterdag als de rustdag. De Bijbel zegt helemaal niets over een dergelijke verandering. Als je alle 8 verwijzingen leest over de eerste dag van de week, zondag, dan is er geen gebod of een aanwijzing dat christenen de zondag, de eerste dag van de week, zouden moeten houden in plaats van de zaterdag, de zevende dag van de week. (Mattheüs 28:1, Markus 16:2, Lucas 24:1, Johannes 20:1,19, Handelingen 20:7, 1 Corinthe 16:2)

Integendeel, we vinden in Handelingen dat de discipelen doorgingen om de sabbat te houden, net zoals Jezus hun dat had geleerd. (Handelingen 13:14-15; 13:42-44; 16:12-13; 17:1-2; 18:3-4)

Concilie van Trente

Het meest gezaghebbende kerkelijke concilie van de katholieke kerk was het Concilie van Trente (1545-1563). Het belangrijkste doel was;

‘het definitieve antwoord op de leerstellingen van de Kerk in antwoord op de ketterijen van de protestanten.’ (Catholic Encyclopedia, vol. XV, ‘The Council of Trent’)

Er werd op dit Concilie intensief gesproken over kerkelijke traditie tegenover Bijbels autoriteit. In de laatste zitting kon men het uiteindelijk eens worden en het is interessant dat het argument dat uiteindelijk leidde tot de overwinning van de traditie boven de Bijbel was de verandering van de sabbat als de rustdag. Ze concludeerden dat dit het bewijs was van de kerkelijke autoriteit boven de Bijbelse autoriteit. De conclusie werd als volgt omschreven:

‘Tenslotte werd alle twijfel aan de kant gezet. De Aartsbisschop van Reggio hield een speech waarin hij openlijk verklaarde dat de traditie boven de Bijbel stond. De autoriteit van de kerk kan niet worden beperkt tot de autoriteit van de Schriften, omdat de kerk de besnijdenis veranderd heeft in de doop, sabbat in de zondag, niet door het gebod van Christus maar uit hoofde van haar eigen autoriteit.’  J.H. Holzman, Canon and Tradition, gepubliceerd in Ludwigsburg, Duitsland, 1859, p.263

(bron:www.lightchanneltv.org)