Eindigde de hervorming met Luther?

De hervorming was op de lange termijn niet geslaagd, omdat ‘de Bijbel en de Bijbel alleen’ niet was gevolgd. Het feit dat de vertegenwoordigers van de hervorming en van het protestantisme de zondag als de rustdag houden is daarvan een duidelijk bewijs.

Velen zeggen dat de hervorming eindigde met Luther, maar het moet doorgaan tot het einde der tijden. Luther had een enorme taak te verrichten door het licht te verspreiden dat God hem had gegeven. Hij ontving niet al het licht dat de wereld moest ontvangen. Vanaf zijn tijd tot nu kwam er nieuw licht op de Bijbel. En werden er nieuwe waarheden ontdekt.

Wat was er gebeurd met het Bijbelse geloof van de hervormers? Vandaag hebben we een nieuwe hervormer nodig, inderdaad: veel hervormers. Mensen moeten de misleidende leer gaan zien die in vele kerken wordt verkondigd. Tegelijkertijd moeten mensen een duidelijke en ware boodschap horen voor onze tijd, net zoals we zien in:

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”  Openbaring 14:6-12

en

En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Openbaring 18:4

Wie zal opstaan voor de zaak van God, net zoals de moedige Luther?

Vandaag lijkt het alsof al de corrupte machten van de wereld de strijd zullen winnen. Maar de Bijbel openbaart dat deze machten oorlog voeren tegen Christus en diegene die aan Zijn zijde staan.

“En de tien hoorns die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want HEERE der heren is Hij en KONING der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.” Openbaring 17:12-14

Dit laat ons zien dat God de controle heeft en dat Hij de grenzen vaststelt. Diegenen die aan Zijn kant staan zullen overwinnen in de grote hervormingsstrijd die tot het allerlaatste einde duurt.

(bron:www.lightchanneltv.org)