In de vorige 27 delen hebben we het verloop beschreven van de Protestanten en de misleidingen van de katholieke kerk. In deze serie willen we dieper ingaan op de ‘geest van eenheid’.

DE GEEST VAN ÉÉNHEID

Wij leven in een tijd met een niet eerder geziene jacht naar eenheid en gelijkvormigheid in religieuze overwegingen. Het argument is, dat alle mensen dezelfde God dienen en dat dus tolerantie voor verschillende gezichtspunten een essentieel onderdeel is voor vrede onder alle mensen en naties van verschillende overtuigingen. Christus bad immers voor eenheid en het ziet er naar uit dat er eenheid moet komen voordat er sprake kan zijn van werkelijke vrede op onze door oorlog verscheurde planeet. Toen Jezus bad tijdens Zijn Hogepriesterlijk gebed:

” En de heerlijkheid die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn.” Johannes 17:22

Welke soort eenheid had Hij in gedachten? Was het een eenheid van de wereld zodat er eindelijk wereldvrede kon ontstaan? Zei Hij niet:

“Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Mattheüs 10:34

Jezus riep nooit op tot fysiek geweld, dus was het zwaard dat Hij in gedachten had het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God:

“En neemt de helm des heils aan en het zwaard des geestes, dat is het Woord van God.” Efeziërs 6:17

De geestelijke oorlog die gestreden moest worden ging over het Woord. Nu wij dit weten kunnen wij opnieuw kijken naar het gebed voor eenheid. Ten eerste bidt Jezus duidelijk niet voor de wereldeenheid, maar voor eenheid gebaseerd op het Woord:

“Ik heb Uw naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden U toe en Gij hebt hen Mij gegeven en zij hebben Uw Woord bewaard … Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U … Ik heb hun Uw Woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zijn niet uit de wereld zijn, gelijk Ik niet uit de wereld ben … Heilig hen in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.” Johannes 17:6,9,14,17

Het Evangelie van Jezus Christus is prachtig in al zijn eenvoud, maar het vereist overgave van het hart aan Zijn heiligmakende kracht. Er kan slechts één Jezus zijn en dat is het Woord dat vlees geworden is. De waarheid kan slechts van de leugen worden onderscheiden op basis van het Woord.

“Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. Want indien de eerst de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.” 2 Korinthiërs 11:2-4

Behalve het Woord dat het hoofdbestanddeel is van ware eenheid, moeten er ook vruchten zijn overeenkomstig het Woord.

“Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.” Titus 2:11-14

(bron: De Waarheid Telt W.J. Veith)