DE GEEST VAN ÉÉNHEID

 

Het is voor Gods volk noodzakelijk om hun zonden ernstig te belijden. Zij moeten leren leven naar het Woord en geen compromis met de wereld sluiten. Zij moeten eensgezind zijn in nederigheid van geest en zachtmoedigheid. Onrechtvaardigheden moeten dan rechtgezet worden. Zij moeten de dwalende zachtaardig terugbrengen, wetend dat hij die meent te staan moet toezien dat ook hij niet valt. Zij moeten elkaar helpen en ondersteunen. God kan en zal een gehoorzame kerk gebruiken.

Het ware christendom en christelijke eenheid zijn dus gebaseerd op het Woord, “Uw Woord is waarheid“, en die eenheid zal volgens Jezus’ woorden eerder haat brengen dan vrede. Hoe zullen wij in dit licht enerzijds het werken aan christelijke eenheid in de oecumenische beweging interpreteren, en anderzijds het grotere doel van religieuze eenheid die uitmondt in een wereldwijde religie? Deze eenheid kan slechts worden bereikt door de waarheid geweld aan te doen en moet worden bereikt door compromissen. Voor de theologen met een oecumenische inslag, is eenheid koste wat kost de drijvende kracht voor hun religieuze inspanningen. Als het niet het Woord is dat de eenheid kan bewerken, dan moet de eenheid worden gebaseerd op andere criteria die zijn plaats kunnen innemen, en voor de christelijke wereld zijn deze criteria te verdelen in twee hoofdcategorieën:

  1. Dogmatische eenheid is de basis waarop veel theologen naar eenheid streven. De dogma’s verbinden hen, hetgeen de kerkvaders zeiden, de sacramenten, de liturgieën en sociale interacties.
  2. Experimentele eenheid  is dat wat men ervaart en voelt – gegrepen worden door de geest, de tekenen en wonderen. Dit alles wordt de verbindende factor. De ervaring is normgevend.

Dit type van eenheid kan Bijbelse, leerstellige en culturele barrières neerhalen, en kan diverse stromingen bijeenbrengen in een gemeenschappelijk verbond van lofprijzing. De vraag is echter, hoe weten wij welke “Geest” leiding geeft, vooral gezien de waarschuwing tegen de verleidingen in de eindtijd.

“Ziet toe, dat niemand u verleide … Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.” Mattheüs 24:4,24

(bron: De Waarheid Telt W.J. Veith)