DE GEEST VAN ÉÉNHEID

Zulke uitspraken zijn gedaan door het pausdom toen paus Bonifatius VIII, in zijn bul Unam Sanctam zei:

“De roomse paus oordeelt alle mensen, maar kan door niemand geoordeeld worden. Wij verklaren en bevestigen: dat het onderworpen zijn aan de paus van Rome voor ieder wezen absoluut noodzakelijk is voor zijn redding … wat van Christus gezegd werd, ‘gij zult alles aan Hem onderwerpen’, kan ook van mij gezegd worden … Ik heb de autoriteit van de Koning der koningen, ik ben alles en boven alles, zodat God Zelf en ik, de plaatsvervanger van God, van hetzelfde maaksel zijn, en ik kan alles doen wat God kan doen. Wat kun je anders van mij zeggen dan dat ik God ben?”

In zijn encyclieken beweerde paus Leo XIII ook God te zijn en het is interessant te weten dat Time Magazine naar aanleiding van de aanslag op Johannes Paulus II schreef: ” Het is alsof je God doodschiet.”

Rome wilde geen compromis sluiten met de hervormers aangaande de kerkleer, en paus Paulus III riep het Concilie van Trent tezamen, dat in drie vergaderingen bijeen kwam tussen 1545 en 1563. De protestanten waren aanwezig tijdens de tweede vergadering. De vergadering herbevestigde de meeste door de hervormers aangevallen leerstukken, waaronder:

  1. Transsubstantiatie
  2. Rechtvaardiging door geloof én werken
  3. De middeleeuwse mis
  4. De zeven sacramenten
  5. Het celibaat
  6. De leer van het vagevuur
  7. De aflaat
  8. Vergroting van de pauselijke autoriteit door de paus macht te geven de besluiten van het concilie af te dwingen, en te eisen dat kerkleiders hem gehoorzaamheid beloven.

“Het Concilie van Trent (1545), dat was belegd door Paus Paulus III om de reformatie tegen te werken en om de rooms-katholieke leerstellige positie duidelijk te maken, had, in plaats van de kerk te hervormen, de katholieke leerstellige positie, zo verwerpelijk in de ogen van de hervormers, verder ingegraven. Het Concilie bevestigde opnieuw de leer van de transsubstantiatie, geloof en werken, de mis, de zeven sacramenten, het celibaat, het vagevuur, en de aflaat, en vergrootte de pauselijke macht.”

De Contra – Reformatie

Ondanks de afscheiding van de hervormde kerken van het rooms-katholicisme, voorzegt de Bijbel dat in de eindtijd de hele wereld het beest zal volgen, de hedendaagse kerken inbegrepen. De reformatie zou een halt worden toegeroepen en de principes die tot de afscheiding van Rome leidden, zouden in de eindtijd niet als obstakels worden gezien.

Rome ziet zichzelf als de moeder van alle kerken, en haar streven is om haar afgescheiden kinderen tot haar terug te brengen.

 

(bron:De Waarheid Telt W.J.Veith)