DE GEEST VAN ÉÉNHEID

Om de beschuldiging en de onthulling van het pausdom als de antichrist en de paus als de zoon van verderf te ontkrachten, werden de jezuïeten opgeroepen de leer van de hervormers te weerleggen. Er waren twee juzuïetische wetenschappers, Alcasar en Ribera, die daarin uitblonken. Zij ontwikkelden de preteristische en de futuristische systemen van profetische interpretatie.

DE CONTRA-REFORMATIE: PRETERISME EN FUTURISME

De preteristische interpretatie zet alle profetieën over de antichrist in het verleden, vervolgers van buiten de christelijke of joodse gemeenschap, en de futuristische interpretatie plaatst ze in de toekomst, ná de christelijke dispensatie en de geheime opname.

Ribera publiceerde zijn futuristische ideeën in 1585. Volgens de futuristische visie kwam de antichrist uit de stam van Dan, en zou zich openbaren na de geheime opname. Hij zou de tempel herbouwen, het christelijke geloof verbieden, zeggen dat hij God was en dan de wereld in drie en een half jaar veroveren. Verder leert het futurisme dat, inplaats dat Hij komt op de wolken met grote macht en heerlijkheid, onze Zaligmaker in het geheim zal komen om zijn kerk in stilte weg te nemen, een leer die vreemd afsteekt tegen die van de apostelen.

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel, en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen.” 1 Thessalonicenzen 4:16,17

De apostelen verwezen naar het feit dat de geest van de antichrist al in hun tijd werkzaam was, om in de eindtijd volledig geopenbaard te worden. Er is geen verwijzing naar een antichrist in het verleden. Jezus spreekt in Mattheüs 24 van de grote afval als een toekomstige gebeurtenis, niet als iets uit het verleden.

In de negentiende eeuw nam de protestantse wereld, beginnend bij de anglicaanse priester Samuel R. Maitland, de futuristische leer aan, en zag het als een mogelijkheid om de strijd met Rome te staken. De profetische interpretatie van het futurisme werd verder uitgewerkt toen, volgens S.P. Tregelles, het dispensationalisme ontstond door een uitspraak in tongentaal in de kerk van Edward Irving in Engeland. De futuristische uitleg van de profetieën  volgens het dispensationalisme wordt tegenwoordig door de meeste protestante kerken geaccepteerd, en is de vorm van interpretatie die gebruikt wordt in de Scofield Referentie-Bijbel.

Tijdens de dispensatie van het milleniumkoninkrijk, zullen de Joden het evangelie prediken nadat de christenen zijn opgevaren. De Joden zullen worden onderdrukt door de antichrist en de zichtbare verschijning van Christus zal hen na zevenjaar redden. Volgens de futuristen gaat het bij de kerk om genade en bij de Joden om het koninkrijk.

In het Onze Vader is ” Uw koninkrijk kome” dus niet van belang voor de christen, Verder ziet Scofield geen samenhang tussen de oudtestamentische gelovige en de nieuwtestamentische kerk. Zelfs Christus sprak niet tot ons, want Hij gaf onderricht onder de oude dispensatie; alleen de brieven spreken tot ons.

De meeste mensen die achter het dispensationalisme staan, hebben een calvinistische achtergrond, met diepe wortels in de predestinatie. Volgens deze leer is de mens zo ernstig gevallen in de zonde, dat hij niet in staat is om voor zichzelf een keuze te maken. Verlossing is daarom niet voorwaardelijk maar onvoorwaardelijk, en men is óf voorbestemd tot eeuwige verlossing óf tot eeuwige vervloeking. Alle beloften in de Bijbel zijn ook onvoorwaardelijk, en de Joden waren het door God uitverkoren volk, of zij dat wilden of niet.

Dit is geen Bijbelse leer: het vernietigt de vrije keus van de mens, verlaagt hem tot de positie van pion, en maakt de leer van het evangelie overbodig. Deze leer is in duidelijke tegenspraak met de voorwaardelijke verbondsleer (Exodus 19:5,6; Deuteronomium 28:1,15; Jeremia 18:7-10 en veel andere teksten in zowel het Oude als het Nieuwe Testament).

Het is de leer van predestinatie, die de weg vrijmaakt voor het accepteren van het dispensationalisme door de calvinistische kerken. Zonder het spreken in tongen in de kerk van Irving, zou dit systeem van interpretatie nooit zijn ontstaan, omdat niemand die alleen de Bijbel als richtlijn neemt, SOLA SCRIPTURA, het zou hebben geaccepteerd. De Bijbel waarschuwt tegen de verleidelijke leer van geesten. Paulus schrijft:

“Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen.” 1 Timothëus 4:1

Paulus roept ons allemaal op om het Woord van God als maatstaf te nemen en om in overeenstemming te komen met de leer van Christus, zodat wij beschermd zijn tegen de valse leerstellingen.

“En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weer geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt.” Efeziërs 4:11-14