DE GEEST VAN ÉÉNHEID

Hogere Bijbelkritiek en rationalisme

In 1678 werd een andere aanval op de protestantse leer uitgevoerd door de rooms-katholieke geleerden Richard Simon en Dr. Alexander Geddes, waarbij de meeste Bijbelverhalen die verband houden met de zondvloed, de onbevlekte ontvangenis en de opstanding werden betiteld als mythen. De hogere Bijbelkritiek en het Duitse rationalisme hebben het fundamentele geloof in de Bijbelse waarheden vernietigd en helaas hebben geleerden van de hervormde kerken deze leringen overgenomen. Er is nauwelijks een protestantse kerk te vinden die niet officieel de leer van Darwin over het ontstaan van het leven omarmt. Nog een kloof tussen het protestantisme en het katholicisme zou moeten zijn ontstaan toen paus Pius IX, in 1854 de onbevlekte ontvangenis van Maria afkondigde, en dus het fundament legde voor de Mariaverering. Hij stelde ook de traditie boven de Bijbel. Hij gaf eens een standje aan een afwijkende bisschop met de woorden: “Traditie, ik ben traditie“. In 1869 riep hij het eerste Vaticaanse Concilie bijeen.

VATICANUM I

Het hoogtepunt van de pauselijke macht onder Pius IX werd bereikt met de opening van Vaticanum I, waar de pausgezinden onder het leiderschap van de jezuïeten een grote overwinning boekten, en het resultaat van deze overwinning was de publicatie op 13 juli 1870 van het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid. Paus Pius IX bracht ook een encycliek uit genaamd “Syllabus Errorum”, Latijn = lijst van dwalingen, die de liberale theologie afwees, en de Bijbelgenootschappen en verspreiders van de Bijbel vervloekte als brengers van ongeloof en ketterij.

Verder lanceerde de paus een sterke aanval op de scheiding van kerk en staat.

Maarten Luther, Johannes Calvijn, John Knox, John Wesley en andere hervormers werden door God uitgekozen om een groot werk te doen. Jammer genoeg was de kerk die na hen kwam, en die de verloren Bijbelse waarheden weer hersteld had, niet bereid om naar andere verloren waarheden te zoeken of om waarheden gevonden door anderen in hun leer op te nemen. John Robinson vatte het in deze woorden samen, toen hij de Pilgrim Fathers hun opdracht gaf:

“Als God jullie iets door enig andere dienaar van Hem zou openbaren, wees dan bereid dat aan te nemen zoals jullie bereid waren iedere waarheid van mijn dienst te ontvangen, want ik ben er vast van overtuigd dat God nog meer waarheid  en licht heeft, om te ontdekken in Zijn heilig Woord. Als ik voor mij zelf spreek, dan betreur ik ten zeerste de situatie van de hervormde kerken, die tot een bepaald punt in de religie gekomen zijn, en nu niet verder willen gaan dan een instrument zijn van hun reformatie. De Lutheranen kunnen niet bewogen worden worden verder te gaan dan wat Luther zei; … en de Calvinisten, zijn vastgeklonken op de plaats waar die grote man van God ze achterliet; hij die toch ook niet alles wist. Deze tegenspoed moeten wij ernstig betreuren; want hoewel zij brandende en heldere lichten waren in hun tijd, bezaten zij toch niet al de wijsheid van God, maar als zij nu zouden leven, zouden zij net zo toegewijd zijn om meer licht te ontvangen als destijds… Pas op, bid ik u, wat u als waarheid aanneemt, weeg het en vergelijk het met de andere waarheden uit de Schrift voordat u het aanvaardt; want het is niet mogelijk dat een christen die pas uit zo’n dicht antichristelijke duisternis gekomen is, direct volledig volmaakte kennis zal hebben.”

De voortdurende verwerping van waarheid kan de Heilige Geest bedroeven wiens taak het is om ons in ‘alle waarheid’ te leiden.

“Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid…” Johannes 16:13

Het is bedroevend dat niet alleen het pausdom deze valse leer volgt, maar dat de protestantse kerken, door niet alle verloren waarheden te accepteren, zijn begonnen de wijn van het roomse Babylon te proeven.

De dwaling van de zondagsviering wordt door bijna alle protestanten gevolgd. De kinderdoop wordt uitgevoerd, en er zijn protestanten die geloven in het vagevuur. De profetieën  van Daniël en Openbaring worden afgewezen. Dr. R. Elson, een presbyteriaan, zegt het volgende:

“Wat wij nu moeten doen is de reformatie, die zijn hoogtepunt bereikte in de zestiende eeuw door het werk van Luther; Calvijn en Knox, VOLTOOIEN.”

(bron: De Waarheid Telt, W.J. Veith)