DE GEEST VAN EENHEID

DE ORTHODOXE KERK

Zowel de Russisch-orthodoxe als de Grieks-orthodoxe kerken hebben uitgebreide oecumenische discussies met Rome gehouden en de patriarchen van deze kerken hebben een verzoening met Rome gezocht. Paus Johannes Paulus II heeft Turkije bezocht en gaf een toespraak in de orthodoxe kathedraal waarin hij verwees naar het primaatschap van het pausdom, zonder een woord van protest van de patriarch.

In mei 2001 bezocht hij Griekenland tijdes zijn bekende ‘In de voetstappen van Paulus’ kruistocht om aan de wereld zijn verzoenende geest te laten zien.

De relaties met de Russisch-orthodoxe kerk zijn ook genormaliseerd. Na het ineenstorten van de Sovjet-Unie, werd een nieuwe patriarch gekozen als hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk – een aloude vijand van het rooms-katholicisme. De nieuwe patriarch was tot ieders verbazing geen Rus, en had bovendien een sterke band met de oecumenische beweging. Time Magazine schreef:

De Paus mag dan niet langer een Italiaan zijn, maar het moet duidelijk zijn dat de patriarch van Moskou en heel Rusland een Rus moet zijn. Tot verleden week dan, toen er weer een stelregel verbroken werd in de Sovjet-Unie. In het prachtige vergulde klooster van de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Sergej in Zagorsk, werd een Est van Duitse afkomst, de aartsbisschop Aleksy van Leningrad als patriarch van Moskou gekozen.

Het artikel gaat verder met de opmerking dat met de keuze van een anti-katholieke kerkvorst ook anti-katholieke signalen zouden zijn afgegeven aan het Vaticaan.

De bereisde Aleksy daarentegen is een toegewijd oecumenisch patriarch, die 22 jaar lang als president van de ‘Europese Raad van Kerken (CEC)’ heeft gediend, een continent omspannend orhodox en protestants lichaam.

Volgend op deze schokkende gebeurtenissen, riep paus Johannes Paulus II de orde van de jezuïeten op om de gebeurtenissen in Rusland te leiden, en er persoonlijk op toe te zien dat de priesters voor deze taak werden opgeleid. Dit werd vermeld in een artikel genaamd ‘Het bijleggen van de verschillen met de jezuïeten’ in Time Magazine, van 10 december 1990.

 

(bron: De Waarheid Telt W.J. Veith)