DE GEEST VAN EENHEID

DE DRAAK, HET BEEST EN DE VALSE PROFEET…

Het is duidelijk dat het protestantisme, naar eigen zeggen, tot de moederkerk teruggekeerd is en dat de andere wereldreligies ook met haar verbonden zijn. De Bijbel waarschuwt tegen dit drievoudig verbond van de draak, het beest en de valse profeet. De valse profeet is het onderdeel van Babylon dat valse tekenen en wonderen doet waardoor de mensen zullen worden verleid om het beest te volgen en zijn merkteken te ontvangen.

“En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.” Openbaring 19:20

Het afwijzen van de waarheid is gevaarlijk en zet de deur open voor misleiding.

Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en me allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid.” 2 Thessalonicenzen 2:9-12

God probeert nooit iemand te verleiden of te misleiden, daarom verwijst de dwaling naar toelating van God. God staat toe dat de duivel de mensen verleidt en bedriegt omdat Hij hen genoeg aanwijzingen en gelegenheid heeft gegeven om de waarheid aan te nemen. Uiteindelijk zal God de overwinnaar zijn als Hij het geestelijk Babylon dat de naties heeft verleid zal vernietigen:

“En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij werden alle volken verleid.” Openbaring 18:23

De oecumene is alleen maar een andere organisatie voor het oprichten van die superkerk, Babylon de Grote, die uiteindelijk hen zal vervolgen die zich niet bij haar aansluiten. Hoe waar zijn de woorden van John Knox uit 1547 in verband met het pausdom:

“Vlucht uit Babylon, als u geen deel wilt hebben aan haar vernietiging.”

De boodschap van de derde engel verklaart:

“Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.” Openbaring 14:8

Openbaring 18 herhaalt de boodschap van de tweede engel met de toegevoegde waarschuwing om zich van haar af te scheiden.

“Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon… En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.” Openbaring 18:2,4

De boodschap van de tweede engel is een oproep om uit Babylon te gaan, terwijl de oecumenische beweging een boodschap heeft tot aansluiting bij Babylon. Een compromis is onmogelijk. God roept een volk om op te komen voor Zijn waarheid. Er zijn maar drie definities voor waarheid in de Bijbel:

JEZUS IS DE WAARHEID, ZIJN WOORD IS DE WAARHEID, EN ZIJN WET IS DE WAARHEID.

Johannes 14:6, 17:17, Psalm 119:142

God verzamelt een volk. De hervormers waren bereid te sterven voor wat zij geloofden. Zij hadden de profetieën bestudeerd die duidelijk maakten dat het pausdom de antichrist is. Laten wij de profeten niet verwerpen en mogen de volgende woorden van Jezus niet op ons van toepassing zijn:

“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild.” Mattheüs 23:37

(bron:www.lightchanneltv.org)