Met luider stem… een urgente boodschap aan alle mensen.

In het Bijbelboek De Openbaring vinden wij in hoofdstuk 14 een urgente boodschap. Daar is sprake van drie engelen, elk met een boodschap voor alle mensen. Engelen zijn hemelse boden en Johannes de Doper, die geroepen was om een hemelse boodschap te brengen en de weg voor de eerste komst van Christus voor te bereiden, werd een engel genoemd.

“Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.” Maleachi 3:1

Door God geroepen mensen maken de hemelse boodschap van de drie engelen aan alle bewoners op aarde bekend, als wegbereiders voor de wederkomst van Christus.

De boodschap van de eerste engel

“En ik zag een andere engel vliegen in het midden des hemels en hij had een eeuwig evangelie, om dat te verkondigen aan hen, die op de aarde gezeten zijn en aan alle volk en stam en taal en natie; en hij zeide met luider stem: Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.” Openbaring 14:6,7

Eeuwig evangelie

Voor een helder beeld is het goed vast te stellen in welke tijdsperiode wij de zending van deze engelen moeten plaatsen en te overwegen wat de reden zou kunnen zijn voor deze specifieke boodschappen. Leven wij nu in de tijd waarin ze van toepassing zijn? Als wij vers 14-20 lezen dan zien wij dat de drie engelen boodschap voorafgaat aan Christus’ wederkomst om de aarde te maaien want de oogst der aarde is geheel rijp geworden. vers 15.

“En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand  als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luide stem tegen Hem Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai, want het uur om te maaien is voor U gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En Hij Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid. En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is, en ook hij had een scherpe sikkel. En weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei: Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van  de toorn van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.” Openbaring 14:14-20

Staat de komst van Christus en het einde voor de deur? Veel mensen geloven dat en niet zonder reden, want de Bijbel noemt tekenen die dat bevestigen. Er zullen oorlogen, onlusten, hongersnoden, aardbevingen en pestziekten zijn en dat maken we regelmatig mee. Deze tekenen zijn er wel altijd geweest, maar in onze dagen is de frequentie ongeëvenaard. Ze markeren de tijd van het einde, maar zoals Lucas zegt; dat is nog niet terstond het einde.

“En wanneer u zult horen van oorlogen en allerlei oproer, wees dan niet verschrikt. Want deze dingen moeten eerst geschieden, maar dat betekent niet meteen het einde.” Lucas 21:9

Neen, eerst moet nog het evangelie in de gehele wereld worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” Mattheüs 24:14

 

voor deel 2 zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/11/02/luider-stem-urgente-boodschap-aan-mensen-2/?preview_id=5377&preview_nonce=9da8544cfc&post_format=image&_thumbnail_id=5381&preview=true