Met luider stem…een urgente boodschap aan alle mensen.

Welnu, de eerste engel heeft een eeuwig evangelie om aan allen op aarde te verkondigen. Voordat Christus komt en daarmee het einde, zal eerst het eeuwig evangelie gepredikt worden opdat een ieder zijn keuze voor de eeuwigheid kan maken.

Maar het evangelie is toch al gepredikt?

Om beter te begrijpen waarom in de eindtijd het eeuwig evangelie wordt verkondigd, is het goed de boodschap van de engel te bezien in het licht van het profetisch woord. De apostel Petrus schrijft:

“En wij achten het profetisch woord des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.”  2 Petrus 1:19

Het profetisch woord geeft inzicht en houvast. Het is de profeet Daniël die voorspelde dat een macht zou komen die, onder meer, de waarheid ter aarde zou werpen en een valse eredienst van aanbidding zou instellen.

“En het leger werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen het steeds terugkerende offer, en hij wierp de waarheid ter aarde. Hij deed het en het gelukte.” Daniël 8:12

De kerkgeschiedenis leert ons dat er al gauw onbijbelse leringen en gebruiken de kerk zijn binnengeslopen. En zo werd het evangelie aangetast. Tijdens de zegenrijke periode van de reformatie werden wel onzuiverheden weggenomen maar ook zijn er nog punten blijven liggen. Daarom wordt, vóórdat Christus komt, het zuivere evangelie met haar profetische aspecten, aan allen gepredikt en krijgen vergeten punten aandacht.

Het is van levensbelang gehoor te geven aan de oproep van deze engel.

 

Voor deel 3 zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/11/03/luider-stem-urgente-boodschap-aan-mensen-3/?preview_id=5383&preview_nonce=f0a8b4e4e1&post_format=image&_thumbnail_id=5391&preview=true