Met luider stem…een urgente boodschap aan alle mensen.

HET OORDEELSUUR IS GEKOMEN

Met luider stem roept de eerste engel de mensen op God te vrezen en te eren, want de ure van Zijn oordeel is gekomen. In de eindtijd zal ieders lot worden beslist. Jezus getuigt:

“Zie Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is.”  Openbaring 22:12

Een ieders loon zal van tevoren in het oordeel zijn vastgesteld. De profeet Daniël aanschouwde in profetische nachtgezichten dat tronen werden opgesteld:

“Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst, en de Oude van dagen Zich neerzette. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van Zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor Zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden Hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor Zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend.” Daniël 7:9,10

Opnieuw wordt naar deze rechtszitting verwezen, waar sprake is dat:

“…de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.” Daniël 7:22

In de tijd van het einde wordt aan Gods kinderen in het oordeel recht verschaft, terwijl de komst van Christus nadert en zij het koningschap in bezit zullen krijgen. Er is niets geheimzinnigs aan Gods oordeel. Een ontelbare schare is getuige van Gods oordeel dat openbaar wordt gemaakt. Een luide stem ener grote schare in de hemel zal erkennen dat Gods oordelen waarachtig en rechtvaardig zijn.

“En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft.” Openbaring 19:1,2

En dan komt Christus, het Woord Gods, als Koning der koningen en Here der heren naar deze aarde als Overwinnaar, en Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid.

“En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. En Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.” Openbaring 19:11-16

Het oordeel openbaart Gods waarachtigheid en rechtvaardigheid; eerst aan alle hemelbewoners – in de hemel is het kwaad ontstaan – en vervolgens aan de verlosten van de aarde – de plaats waar het kwaad voortgang vond. De heiligen zullen hun instemming met het oordeelsbesluit betuigen.

“Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?       1 Korinthe 6:2,3

Tenslotte zal al wat leeft komen en God aanbidden, omdat Zijn gerichten openbaar zijn geworden.

“Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.” Openbaring 15:4

 

Voor deel 4 zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/11/04/luider-stem-urgente-boodschap-aan-mensen-4/?preview_id=5394&preview_nonce=ce371a772d&post_format=image&_thumbnail_id=5401&preview=true