MET LUIDER STEM… een urgente boodschap aan alle mensen.

“Aanbidt Hem, Die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft…”

Evenals in Genesis 2:1-3 leert de Bijbel in het vierde gebod van de tien geboden, dat God hemel en aarde, de zee en al wat daarin is, in zes dagen heeft geschapen en dat Hij op de zevende dag rustte en die dag zegende en heiligde.

 

“Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.” Exodus 20:8-11

Tijdens de eerste christeneeuwen werd de zevende dag geleidelijk door een andere dag verdrongen. In de tijd van het einde, waarin het vierde gebod als Gods kenmerk en gedenkteken van Zijn schepping nog steeds is ontbonden, klinkt met luider stem de hemelse oproep om God als Schepper te aanbidden. Deze zinvolle boodschap wordt tevens gebracht in een tijd waarin de evolutieleer opgang heeft gemaakt, waarbij alles zou zijn ontstaan door natuurlijke processen van miljoenen jaren; een populaire theorie, die de plaats heeft ingenomen van de Bijbelse leer dat God alles in zes dagen heeft geschapen. Gods scheppingsmacht dient als reden om Hem te vrezen en ontzag voor Hem te tonen. We lezen:

“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen, laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem. Want Hij spreekt en het is er, Hij gebiedt en het staat er.” Psalm 33:6,8,9

De Bijbel laat geen ruimte voor een natuurlijke ontwikkeling van leven tijdens lange perioden. Neen, de Almachtige Schepper sprak en het was er. Op Zijn woord stond alles er kant en klaar. Koning Farao van Egypte heeft iets van Gods scheppingsmacht gezien en ervaren. Van de ene op de andere dag was het water in bloed veranderd; wemelde de rivier de Nijl van kikvorsen; was het stof veranderd in muggen; waren er zwermen van steekvliegen en bedekten sprinkhanen het land en vulden de huizen. Exodus hoofdstukken 7-10

Omdat God de Schepper is, komt Zijn naam alle lof toe:

“Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Hij het gebood, werden zij geschapen. Psalm 148:5

Niemand is God gelijk. Hij alleen is de ware God want Hij heeft de hemel en aarde gemaakt. Omdat Hij alles heeft geschapen is Hij alleen aanbidding waardig:

“U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.” Openbaring 4:11

 

Voor deel 5 zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/11/05/luider-stem-urgente-boodschap-aan-mensen-5/?preview_id=5407&preview_nonce=ad77138920&post_format=image&_thumbnail_id=5408&preview=true