MET LUIDER STEM… een urgente boodschap aan alle mensen.

DE BOODSCHAP VAN DE TWEEDE ENGEL

De tweede engel volgde de eerste. Zijn boodschap sluit op die van de eerste engel aan, zeggende:

“Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken.” Openbaring 14:8

Babel, Babylon wordt in de Bijbel gekenmerkt door opstand tegen God. Het motief voor het bouwen van Babel, een stad met een toren, was tegen Gods wil. Men wilde zich een naam maken en niet over de aarde worden verstrooid.

“En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid!” Genesis 11:4

Maar God had geboden dat zij de gehele aarde zouden bevolken.

“Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde!” Genesis 9:1

“Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk; breid u overvloedig uit op de aarde, en word talrijk daarop.” Genesis 9:7

En om hun eigenzinnige plannen te verijdelen, verwarde God hun spraak. Nebucadnezar, de koning van Babel, verhief zijn hart en beroemde zich op de sterkte van zijn macht en de eer van zijn majesteit en het koningschap is van hem geweken totdat hij de macht van de Allerhoogste erkende. Belsazar, zijn zoon, verhief zich eveneens tegen de Heer des hemels en zijn koningschap werd gewogen en te licht bevonden en Babylon is gevallen.

De vervolgende, godsdienstige macht die zich tegen de Allerhoogste verheft en die door de profeet Daniël en door de apostel Paulus is aangeduid, komt in Openbaring 17 ter sprake als het grote Babylon. Er is sprake van een beest waarop een hoer zit die de mensen op aarde bedwelmt met valse leringen. Een aantal kenmerken die door Daniël en Paulus worden genoemd, komen duidelijk ter sprake.

In de Bijbel staat een beest of een dier symbool voor heerschappij en macht en een hoer voor ontrouw en ongehoorzaamheid, terwijl een maagd symbool staat voor Gods reine gemeente.

“Ook de rest van de dieren ontnam men hun heerschappij, want verlenging van het leven was hun gegeven tot een bepaald tijdstip en een bepaalde tijd.” Daniël 7:12

“Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen.” 2 Korinthe 11:2

De godsdienstige, politieke en commerciële macht en invloed van het grote Babylon is door de eeuwen heen wereldwijd van grote omvang en betekenis geweest. Het vervolgende, afvallige, antichristelijke Babylon is dronken van het bloed der heiligen en getuigen van Jezus.

Maar de eerste engel boodschapt dat het uur van het oordeel is gekomen en de heerschappij van het grote Babylon zal gewogen en te licht bevonden worden. En Openbaring 18 beschrijft haal val en ondergang, want God heeft de rechtszaak tegen haar berecht.

“Verblijd u over haar, hemel, heilige apostelen en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken.” Openbaring 18:20

De boodschap van de tweede engel dient tevens als waarschuwing en geeft, zolang er nog genade is, gelegenheid om tot inkeer te komen en van Babylon uit te gaan.

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen.” Openbaring 18:4

 

Voor deel 9 zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/11/09/luider-stem-urgente-boodschap-aan-mensen-9/?preview_id=5437&preview_nonce=df1ab5950b&post_format=image&_thumbnail_id=5449&preview=true