EEUWIG LEVEN UIT EEN ANDERE BRON?!

Het zou de grofste ketterij betekenen, te geloven, dat je eeuwig leven uit een andere bron zou kunnen putten dan alleen uit Jezus. Waar zouden goddelozen het vandaan moeten halen? Paulus zegt;

“Hij heeft de dood tenietgedaan en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie.” 2 Timotheüs 1:10

In het geïnspireerde Woord is geen andere bron voor onsterfelijkheid te vinden dan het evangelie van Christus.

Waar in de Bijbel is een tekst te vinden die onsterfelijkheid aan goddelozen verleent?

Je kunt vaak lezen, dat rechtvaardigen die ontvangen, maar nooit een ongelovige.

Paulus heeft gezegd;

“Zie, ik zeg u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.”     1 Korinthe 15:51-53

Deze tekst spreekt over een bepaald moment in de tijd, waarop rechtvaardigen in een ogenblik veranderd zullen worden in onsterfelijke wezens. Dat tijdstip ligt nog in de toekomst. Dat zal gebeuren, wanneer Jezus terugkomt, bij de klank van de laatste bazuin, wanneer de wederopstanding plaatsvindt. Nergens in de Bijbel lezen we, dat de goddelozen ook op deze manier veranderd zullen worden. En juist omdat ze dit geschenk van het eeuwige leven nooit ontvangen, kunnen ze in de vuurzee niet in leven blijven.

Het is ook onvoorstelbaar en onredelijk om zo’n gedachte te construeren. Het gaat in tegen de Bijbel. En ook voor ons gevoel is het weerzinwekkend! Ezechiël heeft gezegd;

“De ziel die zondigt, die zal sterven.” Ezechiël 18:4,20

Wat voor denkbeelden we ook over de ziel hebben; laten we het simpele Bijbelse feit accepteren, dat een ziel kan sterven, en als gevolg van de zonde ook zal sterven.

Als de goddelozen eeuwig in het vuur zouden blijven leven, hebben zij hetzelfde als de rechtvaardigen, alleen op een andere plaats. Wie kan het eeuwig leven geven, behalve Christus? Johannes 3:16 geeft zo’n duidelijke en eenvoudige beslissing in deze kwestie. Mensen die niet geloven in de eniggeboren Zoon, zullen verloren gaan. Ze zullen sterven. Ze zullen de tweede dood sterven – een eeuwige dood, waaruit ze nooit meer zullen worden opgewekt. Die dood zal geen einde hebben. Het is een eindeloze, eeuwige straf.

Want het is een eindeloze, eeuwige dood.

ONUITBLUSBAAR VUUR…

Iemand zou de volgende vraag kunnen stellen: Hoe zit het met het onuitblusbare vuur, waarmee de goddelozen verbrand worden? Betekent dat niet, dat dit vuur nooit uit zal gaan? Natuurlijk gaat het niet uit. Blussen betekent doven of uitmaken. Niemand zal in staat zijn het vuur van de hel te blussen. Dat is het vreemde vuur van God. Niemand kan eraan ontsnappen door het uit te doven. Jesaja zegt van dat vuur;

“Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht van de vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten.” Jesaja 47:14

Nadat het zijn vernietigend werk gedaan heeft, zal dat vuur uitgaan. Niemand kan zichzelf redden door het uit te maken. Maar tenslotte zal er geen kooltje meer overblijven. Dat zegt de Bijbel.

Jeremia profeteerde, dat Jeruzalem zou branden door een onuitblusbaar vuur. Jeremia 17:27. Maar het verbrandde tot ashopen. 2 Kronieken 36:19-21. Lees deze verzen eens en zie, hoe de Bijbel het woord ‘blussen’ gebruikt. Dat betekent niet, dat het vuur nooit uit zal gaan. Het betekent alleen wat het zegt; ‘ONUITBLUSBAAR” … het kan niet geblust worden.

In een volgende overdenking gaan we in op de uitdrukkingen ‘eeuwig’ en ‘eeuwigdurend’. Blijf erbij en mis het niet!