En wat kunnen we zeggen over uitdrukkingen als ‘eeuwig’ en ‘eeuwigdurend’, waarmee het hellevuur ook aangeduid wordt? Als we de Bijbel zelf deze woorden laten definiëren, levert dit zeker geen verwarring of tegenstrijdigheden op. Velen maken de vergissing, aan deze woorden moderne betekenissen toe te kennen. Ze houden geen rekening met hoe ze vroeger gebruikt werden. En dat is een schending van één van de meest fundamentele regels voor Bijbeluitleg.

Feit is namelijk, dat ‘eeuwig vuur’ niet betekent, dat dit vuur nooit uit zal gaan. Dezelfde uitdrukking wordt in Judas, vers 7 gebruikt over de verwoesting van Sodom en Gomorra.

“Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld van het ondergaan van de straf van eeuwig vuur.”

Het is overduidelijk, dat Sodom vandaag de dag niet meer brandt. De Dode Zee golft over de plek waar deze oude steden eens stonden. Toch hebben zij gebrand met ‘eeuwig vuur’. Ons wordt gezegd, dat zij een voorbeeld zijn van wat er met de goddelozen zal gebeuren. God heeft de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand. Dat is het! Dat eeuwige vuur, dat Sodom in de as gelegd heeft, is een voorbeeld van wat uiteindelijk met de goddelozen zal gebeuren.

“en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven” 2 Petrus 2:6

Als deze tekst waar is, dan zal hetzelfde soort vuur, dat Sodom en Gomorra verwoest heeft, ook de goddelozen in de vuurzee verbranden. Dat moet wel eeuwig vuur zijn.

Betekent dit ook, dat het de goddelozen tot as zal verbranden?

De Bijbel zegt van wel.

“Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten … U zult de goddelozen vertrappen; voorzeker stof (KJV: as) zullen zij worden onder uw voetzolen op die dag die Ik maken zal, zegt de HEERE van de legermachten.” Maleachi 4:1,3

Geen enkel woord, in wat voor taal ook, kan het krachtiger of duidelijker zeggen. Dit eeuwige vuur brandt eeuwig op. Zelfs de satan, de wortel van alle kwaad, zal uiteindelijk door de vlammen verteerd worden. Wat een consistent beeld levert het op, wanneer we de Bijbel haar eigen woorden laten uitleggen. En wat een stiekeme manipulatie is er nodig, om de zo voor de hand liggende uitleg van deze woorden te kunnen omzeilen. Toch is het mogelijk, dat mensen, bevooroordeeld door levenslange traditie, de volgende woorden lezen: “En de dag … zal ze in vlam zetten … die van hen wortel noch tak zal overlaten … stof (as) zullen zij worden onder uw voeten.” En daarna nog volhouden, dat de goddelozen blijven leven en eeuwig moeten lijden.

Toegegeven, er zijn een paar dubbelzinnige verzen over dit onderwerp. Maar als we op hun context letten, passen ze allemaal in het verband. De Bijbel legt zichzelf uit.

Zelfs de woorden van Christus in Mattheüs 25:46 leveren geen verwarring op, wanneer we de voor de hand liggende betekenis nemen.

“En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.”

Veel mensen hebben problemen met de uitdrukking ‘eeuwige pijn (KJV: straf)’ . Wat deze pijn ook is, hij zal eeuwig duren.

Zegt de Bijbel ons, wat deze pijn is?

Natuurlijk! ‘Want het loon van de zonde is de dood.’ Romeinen 6:23. Jezus zegt hier eenvoudig, dat de dood eeuwig zal duren. Daar komt nooit een einde aan. Die zal nooit worden verbroken door een wederopstanding.

Paulus zegt het nog duidelijker: Niet de hel duurt eeuwig, maar de dood. “(De goddelozen) zullen als straf het eeuwig verderf (KJV: eeuwige vernietiging) ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn sterkte.” 2 Thessalonicenzen 1:8,9. Dus de straf is eeuwig verderf (eeuwige vernietiging) een verderf (vernietiging) dat eeuwigdurend is. Daaruit is geen wederopstanding of hoop op leven mogelijk.

Een volgende overdenking gaat over de worm…die niet zal sterven…Blijf erbij!