De hervormers en de onbijbelse leerstellingen die zij openbaar maakten.

In Openbaring 17 is de beker gevuld met gruwelen en onreinheden van haar hoererij, wat staat voor afvallige leer en dogma, die zij aan alle volken te drinken heeft gegeven. Deze onbijbelse leerstellingen werden door de hervormers tijdens de reformatie openbaar gemaakt. Omwille van de christelijke ‘eenheid’ zijn vandaag de dag deze leerstellige verschillen met Rome opzij gezet. Laten wij daarom meteen naar de belangrijkste leerstellingen kijken die door de hervormers werden aangevallen en door Rome werden herbevestigd tijdens het concilie van Trent.

Dit concilie werd door paus Paulus III tussen 1545 en 1563 driemaal bijeen geroepen, en waar de protestanten tijdens de tweede vergadering bij aanwezig waren.

Herbevestigde leerstellingen; transsubstantiatie, gerechtigheid door geloof en werken, de middeleeuwse mis werden gesteund, de zeven sacramenten werden bevestigd, het celibaat bleef, de leer van het vagevuur bleef gehandhaafd, de aflaat werd herbevestigd, de pauselijke macht werd versterkt door de paus de macht te geven om uitspraken van het concilie af te dwingen en de kerkelijke autoriteiten te dwingen hem gehoorzaamheid te beloven.

Transsubstantiatie is de leer die zegt dat Jezus iedere keer als de mis wordt gehouden geofferd wordt:

Geweldige eer voor de priesters, in hun handen wordt net als in de baarmoeder van Maria, de Zoon van God geïncarneerd. Zie de macht van de priester! De tong van de priester maakt God van een stukje brood, het is meer dan het creëren van de wereld.

Canon 1: Als iemand ontkent dat het sacrament van de meest heilige Eucharistie werkelijk, waarachtig en in substantie het lichaam en het bloed samen met de ziel en de Goddelijkheid van onze Here Jezus Christus en daardoor de gehele Christus inhoudt, maar zegt dat Hij er slechts in is als een teken of een figuurlijke macht, laat hij dan vervloekt zijn.

De Bijbel zegt daarentegen:

“Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.”  Hebreeën 10:14

Genade kan alleen worden verkregen door de verdienste van Christus en de sacramenten kunnen niet bijdragen aan onze verlossing. Als Christus door één offer de zondaar die boetvaardig tot Hem komt rechtvaardigt, dan volgt daaruit dat de leer van het vagevuur geen Bijbelse basis heeft. De katholieke leer gaat in feite volledig voorbij aan het werk van Christus en stelt daarvoor in de plaats de redding door het systeem. De paus wordt de opperste leider, de priester wordt degene die de zonden vergeeft en Maria wordt de middelares tussen de mens en God. Hier volgen een paar katholieke uitspraken om dit punt te illustreren:

De priester heeft de macht over de sleutels ofwel de macht om zondaars uit de hel te verlossen, hij kan hen waardig maken het paradijs in te gaan en het te veranderen van slaven van satan tot kinderen van God. En God zelf is verplicht om in te stemmen met het oordeel van zijn priesters om te veroordelen of vrij te spreken.                                   Dignity and Duty of the Priest, p.27

De reiniging door het vagevuur: 1030 Allen die sterven in Gods vergeving en vriendschap, maar nog niet helemaal gereinigd zijn, zijn absoluut zeker van hun eeuwige redding; maar zij ondergaan na hun dood een reiniging, om de heiligheid te verkrijgen om de hemel binnen te kunnen gaan. 1994 Catechism of the Catholic Churh

De katholieke kerk heeft Maria verhoogd tot het niveau van middelares, advocate en mede-verlosser van de mens in duidelijke en directe tegenspraak met de Bijbel. In 1854 verklaarde paus Pius IX Maria ‘immaculaat’ = onbevlekt, en in 1951 bepaalde en bekrachtigde paus Pius XII de leerstelling van de ‘Maria-Tenhemelopneming’ en plaatste Maria daardoor in een positie om te functioneren als middelaar en ondersteuning van de lange lijst van uitspraken gemaakt door de katholieke heiligen van alle tijden.

De zondaar die zich direct tot Christus wendt, kan met angst en onzekerheid over zijn toorn komen; maar laat hem slechts een beroep doen op de tussenkomst van de maagd bij haar Zoon en zij hoeft slechts die Zoon de borst te tonen die Hem gezoogd heeft en zijn toorn wordt onmiddellijk gestild. Catholic Layman July 1856

Morgen gaan we verder met nog enkele uitspraken over Maria door katholieke heiligen. Dit om de “wijn van Babylon” zo helder mogelijk toe te lichten.

(bron:De Waarheid Telt W.J.Veith)