Geen moeite of dood meer

Binnenkort zal God een rein heelal hebben. Alle gevolgen van de zonde zullen dan voorgoed verbannen zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Er zullen geen zondaars meer zijn. En er zal geen duivel meer zijn, die ons zou kunnen verleiden. Het zal allemaal precies zijn naar het plan van God in het begin. Johannes beschrijft dat toekomstige thuis zó;

“En Hij zal alle tranen van hun ogen afwisselen, en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, geween of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” Openbaring 21:4

Kun je in deze kostbare woorden ook maar enige ruimte vinden, zodat ook maar iemand in heel het herschapen heelal zal moeten lijden?

God heeft gezegd, dat er geen geween of moeite meer zal zijn. Geloof je deze woorden, of geloof je in de verdachtmakingen van mensen? Slechts vier verzen eerder, voordat hij deze belofte opschreef, beschreef Johannes hoe de goddelozen in de poel van vuur werden geworpen.

“En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het Boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.” Openbaring 20:15

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.” Openbaring 21:1

 

Volgens Openbaring 20:9 zal deze poel van vuur hier op aarde zijn. Maar let alsjeblieft goed op: Deze plaats, waar de goddelozen branden, zal voorbijgaan. God zal in plaats daarvan de nieuwe aarde scheppen. En dan beschrijft Openbaring 21:2,3 hoe het nieuwe Jeruzalem neerdaalt. En dan krijgen we vers 4, waarin staat, dat er geen dood, rouw, geween of moeite (KJV: pijn) meer zal zijn.

Als er geen moeite of pijn meer zal zijn, dan kan er ook geen eeuwige hel meer bestaan. Die twee dingen sluiten elkaar wederzijds uit. We horen God elke dag te danken, dat Zijn plan uiteindelijk een einde aan alle lijden zal maken. De satan zal er niet meer zijn om moeite of pijn te veroorzaken. En God belooft ons, dat er in Zijn nieuwe Koninkrijk zelfs geen schaduw van moeite of pijn zal zijn.

De hel is niet voor ons bestemd

En tenslotte: we moeten ons verheugen over het feit, dat de hel nooit voor jou en mij bedoeld is geweest. Jezus spreekt over ‘het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.’ Mattheüs 25:41.

Als wij struikelen en in dat vuur terecht komen, is dat de meest kolossale blunder die we ooit kunnen begaan.

Je komt daar alleen terecht, als je over het gebroken lichaam van Jezus Christus heen loopt; wanneer je de liefde van de Vader negeert; je niet luistert naar de smeekbeden van de Heilige Geest; en je onttrekt aan de hemelse invloed van miljoenen engelen. De moeilijkst te beantwoorden vraag van de hele wereld is:

“Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij geen acht slaan op zo’n grote zaligheid?” Hebreeën 2:3

Er is geen antwoord op die vraag, want we kunnen niet ontvluchten – alleen door Christus en Zijn kruis.

Niemand zal verloren gaan, omdat hij gezondigd heeft. Want iedereen heeft gezondigd.

Niemand zal uit de hemel worden buitengesloten, omdat hij gelogen of gestolen heeft, of omdat hij overspel gepleegd heeft.

De enige reden waarom iemand verloren gaat, is, dat hij weigert zich van zijn zonde af te keren en zich in de armen te werpen van een liefhebbende Heiland. Hij staat klaar voor om ons te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”         Johannes 3:16

(bron: Er staat geschreven)