Zoals gisteren verwoord heeft de katholieke kerk Maria verhoogd tot het niveau van middelares, advocate en medeverlosser van de mens. We gaan nu verder kijken naar uitspraken die de katholieke kerk over Maria heeft gedaan.

Hij valt en is verloren die geen toegang heeft tot Maria. Maria wordt de poort naar de hemel genoemd, want niemand kan dat gezegend koninkrijk binnen gaan zonder langs haar te komen. De weg tot behoud staat voor niemand open dan voor hen die via Maria komen. De weg tot verlossing voor iedereen hangt af van de voorkeur en bescherming van Maria … Hij die beschermd wordt door Maria wordt behouden: de anderen gaan verloren … Onze verlossing hangt van u af … God zal ons niet verlossen zonder de tussenkomst van Maria …(Dave Hunt; A Women Rides the Beast. p.438)

Maria neemt de plaats in van Jezus in de katholieke leer. In plaats van in geloof op Jezus, de Schepper en Voleinder van hun geloof, zien zij op Maria. In Maria vinden zij toegang tot God, in haar is de hele kerk heilig, in haar leren zij gehoorzaamheid aan God en de lijst is eindeloos.

Geen van deze leerstellingen kan worden ondersteund vanuit de Schrift, de Bijbel leert in feite het tegenovergestelde.

Maria neemt de plaats in van God en zijzelf wordt als een godin behandeld, een leer waar de katholieke kerk niet tegen is als zij zelfs haar hedendaagse publicaties over dit onderwerp lezen. Artikel 829 van de catechismus van de katholieke kerk zegt:

Maar terwijl de kerk de perfectie in de gezegende maagd al bereikt heeft waardoor zij zonder vlek of rimpel bestaat, daar strijden de gelovigen noch steeds in het overwinnen van hun zonden en het vergroten van hun heiligheid. En dus wenden zij hun ogen naar Maria: in haar is de kerk reeds de ‘al-heilige’.

Maria: Eschatologische Icoon van de kerk. Artikel 972, de catechismus van de katholieke kerk:

Na het spreken over de kerk, haar ontstaan, missie en doel, kunnen wij geen betere manier bedenken om te besluiten dan naar Maria op te zien. In haar overpeinzen wij wat de kerk al is in het mysterie van haar eigen ‘pelgrimstocht van het geloof’, en met haar zal zij aan het eind van de reis in het vaderland aankomen. Daar, in de glorie van de meest heilige en ongedeelde Drie eenheid, ‘in de eenheid van alle heiligen’, zal de kerk opgewacht worden door degene die zij heeft vereerd als Moeder van de Heer en als hun eigen moeder. Ondertussen is de Moeder, in de glorie, die zij bezit in lichaam en geest in de hemel, een beeld en het begin van de kerk die geperfectioneerd zal worden in de toekomende wereld. Zo zal zij de aarde verlichten, tot de dag dat de Heer komen zal, als een teken van zekere hoop en troost voor het pelgrimsvolk van God.

De titels die tegenwoordig voor Maria worden gebruikt zijn onder anderen opgetekend in het boek The Thunder of Justice:

Profetes van de eindtijd, de onbevlekte ontvangenis, moeder van de kerk, Maria als de nieuwe Eva, koningin van hemel en aarde, koningin van de vrede, de hemelvaart, koningin van de ‘heilige rozenkrans’, koningin en moeder van het gezin, Maria als medeverlosseres, middelares, advocate, onze vrouwe van alle landen, ark van het nieuwe verbond, moeder van de wederkomst.

De titels medeverlosseres, middelares en advocate zouden in het bijzonder ernstige bezwaren moeten oproepen daar het zo openlijk ingaat tegen de heldere leer van de Bijbel. De Bijbel leert duidelijk dat er maar één Verlosser, Middelaar en Advocaat is voor het volk van God, de mens Jezus Christus.

“Want er is één God en ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.” 1 Timotheüs 2:5

“Geloofd zij de Here, de God van Israël, want Hij heeft omgezien naar Zijn volk en heeft het verlossing gebracht.” Lucas 1:68

“Zo zegt de Here, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk verafschuwde, de knecht van heersers; Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich nederbuigen, ter wille van de Here, die getrouw is, de Heilige Israëls, die u verkoren heeft.” Jesaja 49:7

“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 2:1

(bron: De Waarheid Telt W.J.Veith)