Ondanks wat het Woord ons zegt wil de katholieke kerk Maria aannemen in plaats van Jezus Christus en zo Christus de rol van Middelaar ontnemen. In het boek The Thunder of Justice, wordt de volgende verklaring gegeven over de rol van de visionaire uitspraken van Maria, waarin de kerk toegeeft dat zij op het hoogste niveau sanctie verleent aan deze titel:

De vrouwe van alle naties voorzegde een ‘laatste Maria-dogma’ die onze vrouwe zou uitroepen tot ‘medeverlosseres, middelares en advocate’, wat de Maria-theologie zou samenvatten en uitleggen, en onze lieve vrouwe zou kronen. Deze verschijningen worden heden door de kerk onderzocht. Kardinaal Ratzinger heeft naar verluidt aan de ziener geschreven dat er geen theologische barrières zijn voor de mogelijke proclamatie van dit dogma. p. 53,54

Nog verrassender is de bereidheid van de katholieke kerk om de leer over Maria tot in het extreme door te voeren, tot het erkennen van Maria als godin en deel van de Godheid. Deze leer is al in bedekte mate aanwezig, en is in wezen niets anders dan de aanbidding van een heidense godin. Hierover publiceerde de Kronen Zeitung, van 30 augustus 1997, in Duitsland een artikel met als opschrift: “Miljoenen rooms katholieken in de V.S. willen een ‘goddelijke maagd Maria.’ Volgens dit artikel en een referentie naar Newsweek, is er achter de schermen overleg gaande met het Vaticaan over dit onderwerp, en Kardinaal John O’Conner en Paus Johannes Paulus II zijn volgens dit artikel niet afkerig van het idee.

Het lijkt er op dat de rooms katholieke leer er op uit is de rol van Jezus in de redding van zielen te minimaliseren en Hem hooguit gelijk te stellen met andere grondleggers van religieuze systemen in de wereld.

Of Jezus is God, en dus de enige in hemel en op aarde die ons kan redden, óf Hij is het niet.

Een compromis bij dit vraagstuk is onmogelijk het maakt niet uit hoe wij de regels ook ombuigen zodat alle groeperingen zich hierin kunnen vinden. De Bijbel zegt duidelijk dat:

“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”        Handelingen 4:12

De katholieke kerk leert ondanks dat iets anders, om het doel van religieuze eenheid te bereiken. Na Vaticanum II kreeg de Jezuïet Karl Rahner de taak opgedragen om alle kerken en religies met Rome te verzoenen onder het voorwendsel dat verlossing mogelijk is bij alle confessies, als zij Rome maar erkennen als hoofd. Om dit doel te bereiken zou de rol van Christus moeten worden geminimaliseerd. Deze nieuwe afvallige leer werd al snel wereldwijd geïntroduceerd bij het hoger onderwijs, en de katholieke theologen en geleerden verkondigden dit idee met kracht. Paul Knitter, professor in de Theologie aan de Xavier Universiteit, die studeerde onder Karl Rhaner aan de Pontificale Gregoriaanse Universiteit van Rome, schreef een boek genaamd No Other Name? A critical survey of Christian attitudes toward world religions waarin hij het idee naar voren brengt dat Jezus inderdaad niet de enige weg tot verlossing is. Leonard Swidler, redacteur van het boek, schrijft in het The Journal of Ecumenical Studies:

Paul Knitter buigt zich eerlijk over het vraagstuk wat een serieus christen theologisch gezien doet met het groeiende bewijsmateriaal, scholastisch en uit persoonlijke ervaring, dat er andere manieren zijn om een zinvol en geloofwaardig menselijk leven te lijden, dan de christelijke manier. Kan een mens ‘verlost’ worden, dat betekent, tot een werkelijk menselijk leven komen, door een andere naam dan die van Jezus Christus? Knitters antwoord is dat men ‘verlost’ kan worden door ‘een andere naam’, en dan laat hij verder zien hoe dit theologisch mogelijk is met volledige toewijding aan Christus. Dit is de perfecte creatieve theologie. Het is theologie bedrijven op de enige manier waarop het vandaag de dag bedreven kan worden: In dialoog met de andere wereld religies en onze eigen christelijke traditie…

Dit is inderdaad creatieve theologie, maar het is geen Bijbelse theologie. Merk op hoe de definitie van verlossing is veranderd naar: ‘een geloofwaardig menselijk leven lijden’ voordat men de Bijbel zo kan verdraaien dat alle wereldvisies er inpassen en de oecumenische theologie gevoerd kan worden op een manier ‘die alleen vandaag de dag mogelijk is’.

Veel van de katholieke leer wordt verdedigd door de geschriften van de gnostische en de apocriefe boeken. Zij zijn gebaseerd op de leer van de mystiek en er wordt verondersteld dat zij geheime leringen bevatten, verborgen wijsheid, die alleen kunnen worden begrepen door verlichte geesten. Het Concilie van Trent verklaarde:

Diegene die net als heilig en canoniek al deze boeken en ieder deel ervan ontvangt, zoals zij gewoonlijk in de katholieke kerk worden gelezen, en zoals zij in de oude Latijnse Vulgaat-editie staan, en bewust en vooropgezet deze tradities verafschuwt, die zij vervloekt.