Gisteren gaven wij aan dat er een tijd is geweest dat de protestanten de moed hadden om te zeggen dat de kleine horen van Daniël 7 het pausdom was, de antichrist. Er was echter ook een tijd dat de protestanten geloofden dat God de aarde in zes letterlijke dagen gemaakt had, maar zij zijn ook daarin veranderd en hebben net als Rome de leer van evolutie aangenomen. De meerderheid van de protestantse kerken hebben de zondvloed en het scheppingsverhaal zoals het beschreven staat in de eerste 11 hoofdstukken van het boek Genesis verworpen, en noemen het mythen.

Toen de waarheid van Gods heilige sabbat aan de protestantse wereld en haar leiders gebracht werd, verwierpen zij het en hielden zich vast aan de traditie van zondag-aanbidding, een traditie van de katholieke kerk. En door de eeuwen heen bleven de kerken van de wereld de waarheid van de sabbat afwijzen. Ondanks de verwerping van de waarheid door de officiële kerken, heeft God een speciale uitnodiging voor Zijn oprechte, eerlijke kinderen in Babylon. God wil niet dat deze eerlijke, oprechte kinderen in de gevallen staat van Babylon blijven en daarom roept Hij hen op in Openbaring 18:4;

“GA UIT VAN HAAR, MIJN VOLK, ZODAT GIJ NIET ZULT ONTVANGEN VAN HAAR PLAGEN.”

De laatste confederatie van Babylon onder de leiding van de paus zal bestaan uit drie aspecten, namelijk de draak, het beest, en de valse profeet.

“En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken storten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de beker met de wijn van de gramschap Zijns toorns te geven.” Openbaring 16:19

“En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele aarde, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de Almachtige God.” Openbaring 16:13,14

Het oude Babylon diende als een type van het moderne Babylon. Net zoals de waarschuwing om uit te gaan van het typische Babylon, zo zal de waarschuwing in de eindtijd aan het anti-typische Babylon worden herhaald:

“Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de Here, het verdiende loon betaalt Hij hem. Babel was in de hand des Heren een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.” Jeremia 51:6,7

Er is een regel in de typologie dat het antitype altijd groter is dan het type. Het lam in de offerdienst bijvoorbeeld was een type van Jezus, dus is Jezus het grotere antitype (in plaats van het type). Het is duidelijk dat Jezus de vervulling is van het lam dat geslacht werd; Hij is veel groter dan het lam, en omdat Hij de belofte vervult van verlossing waar het lam op zag, eindigde de offerdienst met Jezus.

Op dezelfde manier was Jeruzalem een type van het nieuwe Jeruzalem, het tehuis van de verlosten van alle eeuwen. Sommige moderne interpretaties hebben de neiging deze regel te breken door het antitype en het letterlijke type gelijk te stellen. Zij verwachten bijvoorbeeld dat het letterlijke Jeruzalem de hoofdstad wordt van het koninkrijk van de Heer, terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat het nieuwe Jeruzalem van de hemel zal neerdalen versierd als een bruid, en dat het een stad is niet gebouwd door een mens, maar door God. (Openbaring 21:2,10)

“En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.”  (vers 2)

“En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.” (vers 10)

Op dezelfde manier zal het geestelijk Babylon niet zijn vervulling vinden in de oude puinhopen van Babylon, zelfs al zou het worden hersteld, maar het stelt een grotere wereldwijde afval voor die zal bestaan aan het eind van de tijd.

(bron: De Waarheid Telt W.J.Veith)