De drie onreine geesten van Babylon stellen satans systeem van valse aanbidding en zijn namaak drie-eenheid voor. In de draak zien wij satan, en hij stelt de verborgen god voor, een namaak van God de Vader, Zijn werk onder de mensen is een verborgen, niet zichtbare vorm, en zijn macht wordt duidelijk door spiritisme in alle verschijningen. Demonische machten zijn duidelijk aanwezig in alle drie de aspecten van Babylon, maar in het spiritisme verbergt satan zich. De moderne New-Age beweging is één van de uitingen van de draak.

Het beest staat voor de namaak-zoon. Hij staat in de plaats van Jezus Christus. Het beest hebben wij al geïdentificeerd als het rooms katholicisme dat zegt de plaatsvervanger van Christus op aarde te zijn. Net zoals Jezus een dodelijke wond ontving aan het kruis, zo ontving ook het beest een dodelijke wond en bleef toch leven. Net zoals Jezus opstond uit de dood, zo genas ook de dodelijke wond van het beest. Net zoals Jezus alle eer zal ontvangen, zo zal de hele wereld vol verbazing achter het beest aangaan, en zal het de eer geven. Net zoals in de naam van Jezus iedere knie zich zou moeten buigen, zo eist het pausdom nu de erkenning van zijn almacht.

Het laatste deel van Babylon is de valse profeet, en moet daarom de valse heilige geest voorstellen. Het is de valse profeet die wonderbaarlijke dingen doet, tekenen en wonderen.

“En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.” Openbaring 19:20

En in Openbaring 13 worden deze ook gekoppeld aan het tweede beest dat wij identificeerden als de Verenigde Staten van Amerika. Het protestantse Amerika is vandaag de dag het land dat de opwekkingsbewegingen exporteert en de pinkstervorm van religie aan de wereld doorgeeft. In sommige moderne christelijke kringen wordt de Heilige Geest als vrouwelijk gezien, en het is opmerkelijk dat in de oude godsdiensten, net zoals in het katholicisme, de wonderwerkende macht van de goden zich vooral voordeed bij de vrouwelijke goden, zoals Rhea, Ishtar, Astarte, Isis en nu bij Maria in het katholicisme. “Manifestaties van de Geest” zijn ook gebruikelijk in de protestantse wereld, maar deze geest leidt tot eenheid met Rome.

Toen Christus bad voor eenheid in Zijn kerk, bedoelde Hij geen eenheid in afvalligheid, maar altijd eenheid in waarheid.

De gevallen protestantse kerken die zich aansluiten bij Rome door de pauselijke opperheerschappij te erkennen, worden deel van Babylon en vormen dus het derde deel van het Babylon in de eindtijd, de laatste confederatie die de autoriteit van God en Zijn wet aanvechten.

De beschrijving van de vrouw (kerk) in Openbaring 17 bevat al de aspecten van Rome. Behalve dat zij “een gouden beker in haar hand heeft vol met gruwelen en onreinheden van haar hoererij,” wordt ons verteld in Openbaring 17:1, dat zij “aan vele wateren zit” en in Openbaring 17:4, dat “de vrouw gehuld is in purper en scharlaken, en versierd is met goud, edelstenen en parels.” Daar de wateren staan voor de naties van deze wereld:

” En hij zei tegen mij:  De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.” Openbaring 17:15

De kerk, voorgesteld door een vrouw, moet daarom staan voor een universele kerk. Het woord ‘katholiek’ betekent feitelijk ‘universeel’. Dus de rooms katholieke kerk beweert dat zij de universele of wereldwijde kerk is, en zoals wij gezien hebben, beweert zij de macht over alle naties te hebben.

“En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.” Openbaring 17:18

(bron: De Waarheid Telt W.J.Veith)