In deze eindtijd is het onze plicht, om de betekenis van de boodschappen van de eerste, tweede en derde engel volledig te begrijpen.

Al ons handelen moet in overeenstemming zijn met het Woord van God. De boodschappen van de eerste, tweede en derde engel zijn met elkaar verbonden en staan in Openbaring 14:6-12.

“En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.”
Openbaring 14:6-12

Veel mensen die de boodschap van de derde engel omarmen, hebben de twee eerdere boodschappen niet meegemaakt. De satan had dit door en hij richtte zijn boze oog op hen, om hen ten val te brengen. Maar de derde engel wees hen op het heilige der heiligen. En de mensen die de voorgaande boodschappen hadden meegemaakt wezen hen de weg naar het hemels heiligdom. Veel mensen begrepen de volmaakte ontvouwing van waarheid in de boodschappen van de engelen en namen die blij in volgorde aan. Ze volgden Jezus gelovig in het hemels heiligdom. Mensen die ze begrijpen en aannemen, worden ervoor bewaard, dat ze meegesleept worden door de vele misleidingen van satan.