Vandaag het vervolg met onze bewijsvoering, op basis van historische feiten, van onze eerder gemaakte conclusie.

2. De Rooms katholieke kerk kwam tot stand in een dichtbevolkt deel van de wereld;

Dit illustreert de rooms katholieke kerk perfect aangezien ze opkwam temidden van de verschillende machten en naties van Europa.

3.De geschiedenis van de rooms katholieke kerk zit vol met bedrog;

Geïnformeerde katholieken bevestigen dat vervalsingen zeer gangbaar zijn voor de pausen. Hans Kung, een katholieke priester en theoloog die als raadgever werkte voor het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965), stelde dat al zo vroeg als de vijfde eeuw, de pausen “bewust hun macht uitbreiden door middel van expliciete vervalsingen.” The Catholic Church, A Short History, p61. Eén van de beste voorbeelden is het document Donatie van Constantijn, gedateerd maart 315 v.C, waarin de Rooms katholiek kerk vervalsingen aanbracht om haar macht en gezag uit te breiden. Met dit vervalste document, overtuigde paus Stephanus III in de achtste eeuw Pepijn, koning van de Franken, ervan dat het gebied van de Lombarden door Constantijn aan de rooms katholieke kerk werd gedoneerd. Dit bracht Pepijn ertoe om de Lombarden te bevechten en de steden te usurperen voor de paus. In 1440, werd bewezen dat dit document vervalst werd door de pauselijke medewerker Lorenzo Valla, toch heeft nooit een paus deze vervalsing toegegeven of opgebiecht. Tot op de dag van vandaag is er een opschrift in de doopkapel van Sint Jan van Lateranen in Rome die dit vervalste document voor altijd bewaart.

Paus roept op tot nieuwe wereldorde

‘Vaticaanstad (AP) Paus Johannes Paulus II riep het nieuwe jaar donderdag in met een oproep voor … de ontwikkeling van een nieuwe wereldorde. Gebaseerd op het respect voor de waardigheid van de mens en de gelijkheid tussen naties.’ Donderdag 1 januari

‘Het grote doorslaggevende kenmerk van het hele systeem van de Antichrist -de Nieuwe Wereldorde- is schaamteloos bedrog. In werkelijkheid scheppen schrijvers van de Nieuwe Wereldorde op met hun geplande bedrog, omdat ze arrogant genoeg zijn om te geloven dat de overgrote meerderheid van de wereldbevolking te dom en lui is om te weten wat het beste is voor zichzelf. Enkel de planners van de Nieuwe Wereldorde weten wat het beste is voor de wereld, en ze hebben bepaald dat ze hun doelen enkel kunnen bereiken door bewust bedrog van de arme massa.’ Bill Cooper ‘Behold A Pale Horse’ p.49

4. De rooms katholieke kerk heerste meedogenloos gedurende 1260 jaren met absolute heerschappij over andere naties. Deze periode heeft een duidelijk beginpunt en een “dodelijke wonde” op het einde;

De rooms katholieke kerk ontving haar dodelijke wonde in 1798 toen paus Pius VI gevangen werd genomen in Frankrijk op bevel van Napoleon.

“In 1798 maakte Generaal Berthier zijn intrede in Rome, maakte een einde aan de pauselijke regering, en vestigde een wereldlijke.” Encyclopedia Britannica 1941

Na het einde van de profetie te hebben vastgesteld op 1798, en als we 1260 teruggaan in de tijd, komen we op het jaar 538 n.C. die het begin aanduidt van de 1260 jarige periode.

Historisch bewijs onthult dat in 533 n.C. de Romeinse Keizer Justinianus de geestelijke oppermacht van de paus erkende als ‘hoofd van alle kerken in zowel het oosten als het westen van het Romeinse Rijk”. Het duurde echter tot ongeveer 538 n.C. dat het pausdom effectief werd bevrijd van zijn laatste Arische opponent, de Ostrogoten, die in die periode heersten in Italië voordat de paus opkwam als de leidende figuur in het Westen. Zodoende werd in 538 n.C. de weg bereid voor het geleidelijke maar gestage overwicht van het pausdom.

“Vigilius … besteeg de pauselijke troon, 538 n.C. onder de militaire bescherming van Belisarius.” Geschiedenis van de Christelijke Kerk, Vol.3. p.327

Naargelang, het pausdom meer macht kreeg, onderwierp ze niet enkel de volgelingen maar ook de heersers en koningen van Europa. Hiervoor, gaven de pausen verscheidene pauselijke bullen uit om hun gezag te versterken over de koningen van Europa;

“Het is de taak van de paus om de wegen te bewandelen van wereldlijke koningen en keizers.”

“Vrees dan voor onze toorn en de donder van onze wraak; want Jezus Christus heeft ons, de pausen, met zijn eigen mond de absolute rechters gemaakt van alle mensen; en zelfs koningen zijn onderworpen aan ons gezag.”

Vandaag de dag…wordt deze aanspraak op de superioriteit over wereldleiders nog steeds opgehouden door het pausdom!

“Het eerste bisdom, pausdom van Rome, wordt door niemand beoordeeld. Het is het recht van de Romeinse Paus alleen om te oordelen … over diegenen die het hoogste openbare ambt uitoefenen … Er is noch beroep noch verhaal tegen een beslissing of bevel van de Paus.” The Code of Canon Law, 1985 p.951, 271

Onderstaande link voor deel 7

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/12/07/laatste-kans-wereld-7/