Ook vandaag gaan we weer verder met de bewijsvoering van onze eerder getrokken conclusies op basis van historische feiten.

7. De rooms katholieke kerk heeft het mysterieuze nummer 666;

De officiële titel van de paus is ‘VICARIUS FILII DEI‘, wat vertaald wil zeggen, “VERTEGENWOORDIGER VAN DE ZOON VAN GOD“. Ter bevestiging, schreef de Katholieke krant Our Sunday Visitor van 18 april 1915:

De ingeprente letter op de mijter van de paus is als volgt; VICARIUS FILII DEI.’ Aangezien bepaalde Latijnse letters numerieke waarden hebben, moeten we ze enkel optellen om tot 666 te komen.

8. De rooms katholieke kerk belastert God door te beweren God te zijn en absolutie toe te kennen;

Wij bezetten op deze aarde de plaats van de Almachtige God.Paus Leo XIII, in een pauselijke zendbrief gedateerd 20 juni 1894

De paus is niet alleen de vertegenwoordiger van Jezus Christus, maar hij is Jezus Christus verborgen onder een sluier van vlees.The Catholic National, juli 1895

Maar de opperste leraar in de kerk is de paus…die..volledige onderdanigheid en gehoorzaamheid vereist…zoals voor God Hemzelf.Paus Leo XIII, the Great Encyclical Letters. p.193

De rooms katholieke kerk vestigde een enorme ‘markt’ op aarde voor een uniek soort koopwaar, waarin ze geen concurrenten had en een onblusbare vraag. Ze beweerde dat ze het recht had om de gratie van God te verkopen. Zijn vrije daad van vergiffenis, aan de zondaars. Tot op de dag van vandaag, blijft deze godslasterlijke macht, de macht om zonden te vergeven.

Deze gerechtelijke autoriteit houdt zelfs de macht in om zonden te vergeven.The Catholic Encyclopaedia/artikel paus p.265

‘En God zelf is verplicht om het hoofd te bieden aan de beoordeling van zijn priesters en om te vergeven of niet te vergeven, gezien de boeteling hiertoe in staat is.’

9. De rooms katholieke kerk maakte nog andere godslasterende beweringen door handelingen te ondernemen die enkel God toebehoren;

Hier zijn voorbeelden van godslasterende beweringen en leerstellingen van de rooms katholieke kerk:

De priesters hebben de macht van de sleutels, of de macht om zondaars naar de hel te sturen, om ze waardig te maken voor het paradijs, en om ze van slaven van satan te veranderen in kinderen van God. “En God zelf is verplicht om het hoofd te bieden aan de beoordeling van zijn priesters… De soevereine Heerser van het Universum volgt alleen de dienaar door in hemel te bevestigen al wat deze op aarde beslist.’ Liquori, “Duties and Dignities of the Priest” p.27,28

‘Priesters zijn de verlossers van de wereld.’ Sint Hiëronymus

Wat betreft de godslasterende handelingen, de rooms katholieke kerk heeft de meest godslasterlijke handelingen van allemaal gepleegd. Ze wijzigde de wet van God zelf – DE TIEN GEBODEN -. Ze waagde het om het tweede gebod volledig te wissen, want het verwierp haar praktijken en rituelen. En erger nog, ze veranderde de dag van verheerlijking in het Vierde Gebod van zaterdag naar zondag. Dit gebeurde hoewel God aan Adam Zijn eeuwige gebod had gegeven bij de schepping en aan ons bevestigt;

“Ik zal Mijn verbond niet ontheiligen, en hetgeen uit Mijn lippen gegaan is, zal Ik niet veranderen.” Psalmen 89:35

De Tien Geboden zijn het enige deel van de Bijbel, dat werd uitgesproken door de stem van God in het bijzijn van een congregatie. En om te verzekeren dat Mozes geen letter mistte, schreef God ze met Zijn eigen vinger en gaf ze aan Mozes.

Deze woorden sprak de HEERE tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de wolken en de donkerheid, met luide stem; Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan mij.” Deuteronomium 5:22

Christus legde de nadruk op de onveranderlijkheid van de Tien Geboden toen Hij zei;

En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt.” Lukas 16:17

De zon die schijnt in de hemels, de vaste aarde waarop u woont, zijn de getuigen dat Zijn wet onveranderlijk en eeuwig is. Hoewel deze kunnen voorbijgaan, zullen de heilige voorschriften blijven duren. Christus bevestigde verder;

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.”              Mattheüs 5:17-18

Morgen gaan we verder met het onderwerp; De rooms katholieke kerk wijzigde de tien geboden van God!