De katholieke kerk is niet beschaamd dat ze de dag van verheerlijking hebben veranderd. Ze zijn zelfs trots op deze handeling, en beschouwen het als een ‘teken‘ van haar gezag en superioriteit over andere kerken en godsdiensten.

“De Sabbat, de meest gekende dag van de wet, werd veranderd in de dag van de Heer. Deze en andere hebben niet opgehouden te bestaan door de instructies die werden ontvangen van Christus, want Hij Zelf zegt, Ik ben niet gekomen om de wet op te heffen, maar om de vervulling te brengen, maar door het het gezag van de kerk werden ze veranderd.” Aartsbisschop van Rheggio

“De zondag is een katholieke instelling, en haar aanspraak op heiligheid kan enkel door het katholieke gezag worden verdedigd … In Heilige Schriften vinden we van begin tot einde niet één enkele tekst die de overplaatsing rechtvaardigt van de wekelijkse openbare eredienst van de laatste naar de eerste dag van de week.” Catholic Press

“Nergens in de Bijbel staat dat de eredienst moet veranderd worden van zaterdag naar zondag. Het feit is dat de kerk al bestond verscheidene eeuwen voordat de Bijbel aan de wereld werd geschonken. De kerk maakte de Bijbel; de Bijbel maakte de kerk niet.” Things Catholics are Asked About

“Wij vieren zondag in plaats van zaterdag, omdat de katholieke kerk de heiligheid heeft overgeplaatst van zaterdag naar zondag op het concilie van Laodicae in het jaar 364 n.C.” The Converts Catechism of Catholic Doctrine

Volgens de rooms katholieke kerk is de ‘zondag’ hun onderscheiden en voornaamste teken van gezag.

Zondag is het teken van ons gezag. De kerk staat boven de Bijbel, en deze overplaatsing van de Sabbat plechtigheid is het bewijs van dit feit.” The Catholic Record

De plechtigheid op zondag door Protestanten is een eerbetoon dat ze betogen, in weerwil van zichzelf, aan de autoriteit van de katholieke kerk.” Plain Talk About the Protestantism of Today

“Maar de Protestantse geest lijkt niet te beseffen dat door …. het eren van de zondag … ze de autoriteit aanvaarden van de woordvoerder van de kerk, de paus.” Our Sunday Visitor

Uit het overweldigende gewicht van de bewijzen, kunnen we zonder twijfel besluiten dat het beest van Openbaring 13 en 14 de rooms katholieke kerk is en dat haar merkteken, het merkteken van het beest, de zondagviering is.

Waarom is dit merkteken zo belangrijk?

Hebt u ooit een document ondertekend om het te legaliseren of om de authenticiteit ervan te bevestigen? Hebt u ooit uw ‘zegel van goedkeuring’ aan iets gegeven? Het is verplicht in eender welke overheid. Enkel door het te ondertekenen, wordt een document gelegaliseerd. Overheidsverklaringen moeten altijd een officieel teken of zegel dragen.

Wat zijn de kenmerken van deze overheidstekens of zegels?

Een officieel zegel of handtekening moet drie kenmerken hebben:

  1. De naam van de beambte
  2. De titel van de beambte
  3. Het territorium of gebied van diens autoriteit

Kijkend naar de Almachtige Schepper, beseffen we dat Hij een Hemels Koninkrijk heeft. En het document dat de wet van Zijn Koninkrijk bevat is de Tien Geboden. Door er middenin te kijken zult u het zegel van de levende God vinden!

“Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee…”     Exodus 20:11

Let op de drie onmiskenbare kenmerken:

  1. Naam: JAHWE (‘Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam” Jesaja 42:8)
  2. Titel: SCHEPPER (“de HEERE maakte”)
  3. Territorium: HEMEL & AARDE (“Hemel en aarde”)

Het zegel van de Schepper is duidelijk terug te vinden in het Sabbat gebod van Zijn wet. Het is een bevestiging van Zijn autoriteit als onze Schepper. Als we ons aan Zijn Sabbat houden, drukken we uit dat we Hem erkennen als onze Schepper.

Het is onze kans om God te eren als onze Schepper. Als we de dag heilig houden die de Heer uitkoos, verkondigen we aan de hele wereld dat de Schepper van het universum onze God is!

De Duivel, ‘lucifer’ valt de Sabbat aan, want hij wil “den Allerhoogste gelijk worden” Jesaja 14:14. De Schepper verzoekt uw verering op Zijn heilige Sabbatsdag, en satan, die wil zijn als de Schepper, wil uw verering op zijn zondag.

Wat zult u kiezen?

“En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben” Ezechiël 20:20