Vaak krijg je als gelovige een opmerking of vraag naar je hoofd geworpen die er ongeveer zo uitziet;”Als er een God is, waarom is er dan zoveel ellende en kwaad in de wereld?” Dat is een vraag die ik best kan begrijpen. Ik vraag het mezelf ook weleens af… ” Als er een almachtige God is, waarom heeft Hij niet voorkomen dat de zonde zo ver kan gaan, waarom heeft Hij de zonde, het kwaad en alles wat daarbij hoort, niet uitgeroeid”? Maar die vraag is best te beantwoorden; God heeft geduld, en is barmhartig!

Waarom God de zonde niet uitroeide!

Gods grote barmhartigheid oefende groot geduld met hem (lucifer), en hij werd daarom niet onmiddellijk van zijn hoge plaats gestoten, maar ondanks zijn ophitsende werken onder de nog trouwe engelen, werd hij nog in de hemel geduld. Telkens werd hem de gelegenheid geboden, vergeving te ontvangen. Pogingen, die alleen de oneindige Liefde kon bedenken, werden aangewend om hem van zijn dwaling te doen terugkeren, omdat hij de ware aard van zijn overtreding niet kon beseffen. Was hij tot de erkenning van zijn fouten gekomen door al deze bewijzen van Goddelijke barmhartigheid, dan waren daardoor ook nog vele andere engelen behouden gebleven, maar zijn trots belette hem dit.

Hij verdedigde hardnekkig zijn mening en achtte berouw en vergeving onnodig.

Ten slotte gaf hij zich geheel over aan de grote strijd met zijn Schepper. Alles werd door hem gedaan om het medegevoel van de engelen op te wekken, voornamelijk van hen die onder zijn directe bevelen stonden. Zelfs de woorden van Christus, tot hem gericht, een vermaning, zette hij om in zijn voordeel, om ze op te nemen in zijn verraderlijke plannen. De trouwe engelen die hij niet voor zijn zaak kon winnen, beschuldigde hij van onverschilligheid voor hemelse dingen, en het werk dat hij zelf deed, legde hij als een last op hen, die trouw wilde blijven.

Eenvoudige dingen die God gesproken had, kleedde hij in een geheimzinnig duister, zodat er twijfel mocht komen omtrent de bevelen van God.

Zijn hoge plaats verleende hem nog een zekere geloofwaardigheid, waardoor velen van de hemelse wezens er toe kwamen, naar hem te luisteren. De voorzienigheid liet hem toe, zijn werk voort te zetten, totdat de geest van ontevredenheid hem tot volkomen opstand dreef. Al zijn verbuigingen moesten tot volkomen rijpheid komen, zodat zijn natuur en karakter openbaar zouden worden.

Lucifer had als een overdekkende cherub van God, een zeer belangrijke rang bekomen, hij was zeer geliefd, en oefende een zeer grote invloed onder de hemelbewoners uit. Zijn vermogen om de machtige na te bootsen was zeer groot en door zich te kleden in een mantel der valsheid, behield hij een zeker voordeel. Zelfs de goede engelen konden niet ten volle de boze lagen van satan doorzien.

 

Zoals u heeft gelezen, kreeg satan kans na kans om zich te bekeren van zijn slechte en opstandige wegen. Maar waarom heeft God hem dan niet alsnog uitgeroeid en al het kwaad met hem? God is rechtvaardig in al Zijn wegen en heeft geduld, zelfs met satan. Begrijp me niet verkeerd, satan heeft zijn oordeel al ontvangen, namelijk toen Christus opstond uit de dood, en dus de dood heeft overwonnen, alleen zijn straf heeft hij nog niet gekregen. Satan heeft geen kans meer voor vergeving. Daar is hij te laat voor.
Dus satan zal zijn straf krijgen, reken daar maar op! Want er staat geschreven;

“En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen…”
Openbaring 20:10

Laten wij daarom geduld hebben, want God heeft alles onder controle en doet de dingen op Zijn tijd!