Vandaag zijn de meeste Protestanten goedgunstig tegenover het pausdom, en dit heeft het pausdom de moed gegeven om op vele manieren de wetgeving van de zondag viering op te leggen.

Hoe kan ik vermijden het merkteken van het beest te ontvangen?

Dit is de meest belangrijke vraag. God, in Zijn onbegrensde liefde, heeft ons gewaarschuwd het beest niet te aanbidden en daardoor zijn merkteken te ontvangen. Al wie het merkteken van het beest ontvangt

“die zal ook drinken uit den wijn des toorns God, die ongemengd ingeschonken is, (zonder medelijden) in den drinkbeker Zijns toorns en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer … die het beest aanbidden (het pausdom eren door de zondag viering) en zijn beeld (VS die zondag viering oplegt), en zo iemand het merkteken zijns naam ontvangt.” Openbaring 14:10,11

Dit zijn zeer gewichtige woorden van God. Zijn toorn is evenredig met de schending. Door het eren van de zondag, ontstaan bij satan via het pausdom, maakt u zich klaar om het merkteken van het beest te ontvangen. Satan wil zoveel mogelijk mensen misleiden tot het eren van deze vervalste dag!

Om zijn bedrog te perfectioneren, koos hij voor de zondag, de dag van de verrijzenis van Christus, wetende dat de meeste mensen zouden geloven dat een viering van de zondag meer gepast is dan de zaterdag, aangezien het de viering van de verrijzenis van Christus veronderstelt. Maar de enige manier om het merkteken van het beest niet te ontvangen is door te weigeren een dag te eren die niet door God werd gekozen. De enige dag die God als heilig heeft voorbeschikt is de Sabbat en door dit te vieren zal u ‘de zegel van de levende God‘ ontvangen. Openbaring 7:2

Als u de dood en verrijzenis van Christus wil vieren, zegt de Bijbel duidelijk dat u dit moet doen door de doop, volledige onderdompeling.

“Of weet u niet  dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is  opgewekt tot  de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij  in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met Hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan Hem in Zijn dood, dan zullen wij ook aan Hem gelijk zijn in Zijn opstanding.”   Romeinen 6:3-5

Door onder water te gaan (begraven worden), erkent u Zijn dood. Door uit het water te komen (verrijzen), erkent u Zijn verrijzenis.