Hoe zit het met de miljarden christenen die in het verleden de zondag in plaats van de Sabbat hebben geëerd – hebben zij zonder het te weten het merkteken van het beest ontvangen? En de christenen van vandaag die eerlijk en oprecht geloven dat de zondag de Sabbat van de Bijbel is?

De meeste christenen van vroegere generaties vierden de zondag, en dachten dat ze hiermee de Bijbelse Sabbat hielden; en vandaag zijn er christenen in elke kerk, ook in de rooms-katholieke kerk, die geloven dat de zondag de Dag van de Heer is.

Niemand van hen is aansprakelijk voor hun fouten aangezien hen het licht niet werd getoond. Want de Heer ‘knipoogt’ naar onze tijden van onwetendheid.

“God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren.” Handelingen 17:30

We worden enkel beoordeelt door het licht dat we hebben kunnen ontvangen. Maar als de universele zondagwet wordt doorgevoerd, zal de zaak duidelijk zijn voor iedereen, en dan zullen al diegenen die zondigen tegen een bevel van God, door een gebod te gehoorzamen dat geen hogere autoriteit bevat dan die van Rome, het merkteken van het beest ontvangen. Binnenkort zal elke persoon deze lotbepalende test moeten doorstaan, door de geboden van God of het pausdom te eerbiedigen.

WAAR ZULT U STAAN?

Geen plaats voor neutraliteit

Waarom zou ik me zorgen maken, kan ik het niet gewoon overlaten aan de religieuze mensen om dit op te lossen? De dringende waarschuwing van God in Openbaring 14 laat geen onverschilligheid toe. Jezus zei:

“Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen.”        Lukas 11:23

God telt alle mensen als uitgesproken voor- of tegenstanders van de WAARHEID. Deze waarschuwing is geen aanneming des persoons, klasse, conditie of godsdienst. Ze is gericht aan de hele mensheid. Niets dat het eeuwige welzijn van zielen aangaat mag met onverschilligheid worden behandeld. God verfoeit onverschilligheid bij religieuze zaken.

Wat moet ik doen?

God wil met u een serieuze relatie aangaan. Hij wil zelfs dat u Zijn zoon of dochter wordt. Denk eens wat een voorrecht het zou zijn om de zoon of dochter te zijn van de Koning der koningen, de Heer der heren. Zijn Woord voor u is;

“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God  en de afgoden?  Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft:  Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiliging volbrengen in het vrezen van God.” 2 Korinthe 6:14-17, 7:1

God laat geen mengeling van de Waarheid met fouten toe. Zelfs niet als het 99% waarheid is. Enkel satan mengt waarheid met fout om zijn bedrog zo efficiënt mogelijk te maken. Dus, een religieus systeem dat fouten inhoudt (zoals de zondag als de Dag van de Heer) samen met de waarheid is niet van God.

 

Er is geen plaats voor kunstmatige leerstellingen of tradities.