Heeft God een organisatie om de geest van Babylon tegen te gaan? Als Babylon, zoals wij hebben gezien, bestaat uit het grote bondgenootschap van religieuze machten van de eindtijd die staat tegenover het Godsrijk, wie zal dan de zaak van God vertegenwoordigen?

Het is treurig dat de grote meerderheid van de mensen zal worden bedrogen door de macht en de schoonheid van de vrouw die op het beest zit. De vrouw bedekt met goud, edelstenen en parels stelt, zoals wij gezien hebben, Rome voor. (Zie “De wijn van Babylon”)

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.” Openbaring 17:4

De kleding die zij draagt correspondeert met die van de vroegere hogepriester, wat betekent dat zij de hogepriesterlijke functie van Christus heeft ingenomen, en zichzelf in Zijn positie plaatst.

Alle culturen van de wereld zijn doortrokken van de leerstellingen van Rome en de religieuze systemen hebben haar leiderschap vrijwillig aanvaard. Het hogepriesterlijke werk van Christus is van vitaal belang voor deze wereld en hoewel Babylon rijp is voor de oogst, geeft God ook Zijn laatste waarschuwing en oproep om terug te keren naar een verbondsrelatie met Hem.

Door de eeuwen heen heeft God een volk gehad dat uitgekozen was om Zijn waarheid te verkondigen. Het was Gods plan dat alle mensen – alle volken, stam en taal – deelgenoot zouden worden van Zijn genade. In Zijn heilig verlossingsplan koos Hij gevallen mensen uit om medewerkers van Hem te worden om dit doel te bereiken. God heeft altijd oprechte volgelingen gehad die voor waarheid en recht stonden zelfs in tijden van grote tegenstand.

Voor de zondvloed wandelde Henoch met God, en de gelovige Noach werd de vader van de hele mensheid van na de zondvloed, toen hij en zijn familie de enigen waren die gered werden van de vernietiging van de toenmalige afvallige wereld. Na de zondvloed werd aan aartsvader Abraham de belofte gegeven dat door zijn zaad alle volken zouden worden gezegend.

“De HEERE nu zei tegen Abram:  Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Genesis 12:1,2

De Messiaanse belofte zou gerealiseerd worden door Isaäk en Jacob nadat Jacobs naam veranderd werd in Israël, na zijn worsteling met God om de goddelijke vergeving en zegen.

Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.” Genesis 32:28

‘Israël’ werd de naam van de nakomelingen van Jacob – het uitverkoren volk wat betreft het verbond tussen God en hun voorvader Abraham.

“Op die dag sloot de HEERE een verbond met Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat:” Genesis 15:18

“…aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak.Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond”     Psalm 105:9,10

(bron:De Waarheid Telt W.J. Veith)