De achtergrond van kerst(mis)

Ik begrijp dat velen niet willen horen wat ik in dit stuk ga plaatsen. Je hoeft maar om je heen te kijken vandaag de dag en de afgelopen dagen en je ziet dat de hele wereld, de hele mensheid bezig is met Kerst. Familiebezoeken staan gepland, je kunt geen supermarkt binnen stappen zonder gewezen te worden op deze ‘speciale tijd van het jaar’. Weinig mensen hebben ooit nagedacht over de vraag waarom zij geloven wat zij geloven en waarom zij de gewoonten volgen die zij volgen.

Als je de encyclopedie openslaat om de betekenis van het woord ‘Kerstmis’ op te zoeken staat daar; mis van Christus. De niet-christenen en protestanten hebben het van de Rooms-katholieke kerk. En waar heeft deze het vandaan? Niet uit het Nieuwe Testament, niet uit de Bijbel, niet van de oorspronkelijke apostelen die persoonlijk door Christus werden onderwezen… maar in de vierde eeuw kwam het de Rooms-katholieke kerk binnen vanuit het heidendom.

We kunnen dus vaststellen dat de viering van Kerstmis de wereld is overgeleverd door de Rooms katholieke kerk en op geen ander gezag berust dan dat van de Rooms katholieke kerk. Wat zegt de Catholic Encyclopedia?

Kerstmis behoorde niet tot de vroegste feesten van de Kerk. De eerste aanwijzingen voor het feest komen uit Egypte, heidense gebruiken die in de kalender van januari plaatsvonden leidden tenslotte tot de vorming van kerstmis.

In de vijfde eeuw gebood de Westerse kerk het voor eeuwig te vieren op de dag van het oude Romeinse feest van de geboorte van Sol (de zon), daar er geen betrouwbare kennis bestond over de dag van Christus geboorte.

Welke encyclopedie je ook openslaat, het is duidelijk dat deze erkende autoriteiten aantonen dat Kerstmis gedurende de eerste twee- of driehonderd jaar niet door christenen werd gevierd. Een aanzienlijke periode! In de vierde eeuw kwam het de Westerse, of Rooms katholieke kerk binnen. Pas in de vijfde eeuw gebood de kerk van Rome dat het als officiële christelijke moest worden gevierd!

Jezus werd niet op 25 december geboren

Los van het feit dat in de Schriften van niemand wordt vermeld dat hij op zijn geboortedag een feest of een groot banket hield. Alleen zondaars, zoals Farao en Herodes, hielden grote feesten op de dag waarop zij in deze wereld werden geboren, werd Jezus zelfs niet in het winterseizoen geboren! Toen Christus werd geboren waren er

‘herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde’ Lukas 2:8

Dit kan in Judea nooit het geval zijn geweest in de maand december. De herders brachten hun kudden nooit later dan half oktober in de stal, om ze te beschermen voor het koude regenachtige seizoen dat daarop volgde. Iedere goede encyclopedie en alle deskundigen geven te kennen dat Christus niet op 25 december is geboren. Ook Rooms katholieke bronnen stellen dit feit openlijk vast. Als God had gewild dat wij Christus geboortedag zouden gedenken en vieren, zou Hij de exacte datum niet zo volstrekt hebben verborgen.

Maar als wij Kerstmis van de Rooms katholieke kerk hebben, en als deze het van het heidendom heeft overgenomen, waar hebben de heidenen het dan vandaan?

Waar, wanneer en wat is de ware oorsprong van dit feest?

Het feest begon en is voortgekomen uit het oorspronkelijke Babylon van Nimrod. Het heeft zijn wortels in de oudheid van kort na de zondvloed.

Nimrod, de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach, was de werkelijke grondlegger van het Babylonische systeem dat de wereld sindsdien is zijn greep heeft. Nimrod was de bouwer van de toren van Babel, het oorspronkelijke Babylon, het oude Ninevé, en van veel andere steden. Hij organiseerde het eerste koninkrijk van deze wereld.

In een groot aantal oude geschriften is veel te lezen over deze man, die een begin maakte met de grote georganiseerde afval van God. Nimrod was zo slecht dat hij naar verluidt zijn eigen moeder Semiramis huwde. Na Nimrods vroegtijdige dood verbreidde zij de valse leer van de overlevering van Nimrod als geestelijk wezen. Zij beweerde dat een volwassen altijd groene boom in één nacht vanuit een dode boomstronk was gesproten, hetgeen de overgang naar nieuw leven door de dode Nimrod symboliseerde. Op elke verjaardag van zijn geboorte, beweerde zij, placht Nimrod deze altijd groene boom te bezoeken en er geschenken op achter te laten. De geboortedag van Nimrod was 25 december. Dit is de ware oorsprong van de kerstboom.

Door middel van haar intriges en manipulaties werd Semiramis de Babylonische ‘koningin des hemels’, en Nimrod werd, onder verschillende namen, ‘de goddelijke zoon des hemels’. In de loop der tijd werd Nimrod in deze afgodische verering tevens de valse Messias, de zoon van Baäl, de zonnegod. In dit valse Babylonische systeem werden ‘moeder en kind’ (Semiramis en de wedergeboren Nimrod) de belangrijkste objecten van aanbidding. Deze ‘moeder en kind’ aanbidding verspreidde zich over de gehele aarde. Al naar het gelang het land en de taal variëren de namen. In Egypte werden zij Isis en Osiris genoemd. In Azië Cybele en Deoius. In het heidense Rome Fortuna en Jupiterpuer.

Gedurende de vierde en vijfde eeuw, toen de heidenen van de Romeinse wereld massaal het nieuwe en populaire ‘christendom’ aanvaardden, waarbij zij hun oude heidense gewoonten en geloof meebrachten, en deze in christelijk klinkende namen hulden, werden tevens de Madonna en het ‘moeder en kind’ idee populair. In het bijzonder tijdens de Kerst.

De werkelijke oorsprong van Kerstmis gaat terug tot het Babylon van de Oudheid. Het is een onverbrekelijk onderdeel van de georganiseerde afval die een misleide wereld sindsdien in de greep heeft! In Egypte werd altijd geloofd dat de zoon van Isis (de Egyptische naam van de ‘koningin des hemels’ op 25 december was geboren. Deze vermaarde verjaardag werd door het heidendom al eeuwen voor de geboorte van Christus in vrijwel de hele toenmaals bekende wereld gevierd.

De 25e december is niet de geboortedag van Jezus, de ware Christus!

Tot zover deel 1, morgen volgt het tweede en tevens laatste deel van dit onderwerp over Kerst. Ik hoop dat u het aandurft om verder te lezen. Laat het duidelijk zijn dat het niet mijn bedoeling is om mensen te kwetsen maar ik kan niet anders dan deze waarheid met u te delen. Wens u echter een fijne en gezegende dag toe.