We gaan verder met deel twee van De zeventig-weken profetie uit Daniël 9. Als je deze profetische tijdslijn voor het eerst bekijkt, zal het best een ingewikkeld geheel kunnen zijn. Maar voor een ieder die de moeite neemt om dit tot zich door te laten dringen, zal het zeker duidelijk worden! En het loont zeker de moeite, want het toont niet alleen aan dat Jezus dé langverwachte Messias is, maar het legt ook de fundatie voor de gehele profetie, die van de 2300 dagen/jaren, die aangeeft wanneer de eindtijd begint!

 

” Tot Messias de Vorst”

Weet dan en versta; vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op Messias de Vorst zijn zeven weken en twee en zestig weken.

(Daniël 9:25)

62 weken x 7 dagen per week = 434 dagen van jaren
7 weken x 7 dagen per week = 49 dagen van jaren
434 jaren+49 jaren = 483 jaren vanaf 457 BC tot de Messias.

Zeven weken (49 dagen) voor de herbouw van Jeruzalem en nog 62 weken of 434 dagen brengt ons tot Messias de Vorst. Te beginnen bij 457 voor Christus en het dag-voor-een-jaar principe toepassend, kunnen we de datum vaststellen na het voorbijgaan van 483 jaar (49+434), wat ons tot het jaar 27 na Christus brengt, als we één jaar extra rekenen voor de overgang van voor Christus naar na Christus. Dit jaar is het meest historische jaar in het christendom en Lucas, in Lucas 3:1-3, geeft nauwkeurig de gebeurtenissen in dat jaar weer. Deze verzen verwijzen naar het vijftiende jaar van keizer Tiberius (waarvan bekend is dat dit het jaar 27 na Christus is) waarin de volgende personen aan het bewind waren; Pontius Pilatus, Herodus, Philippus, Lysanias, Annas en Kajafas, en de tijd waarin Johannes de Doper op die tijd doopte.

De 69 weken (483 jaar) brengt ons “tot op Messias de Vorst.” Volgens Johannes 1:41 betekent Messias “de Christus en dit betekent “de Gezalfde”. Volgens de Bijbel werd Jezus bij zijn doop gezalfd met de Heilige Geest.

En het geschiede, dat toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende… (Lucas 3:21-23)

De doop van Christus vóór  Zijn dienstwerk markeerde de gebeurtenis in de profetie “tot Messias de Vorst”. Toen Christus verkondigde, “ de tijd is vervuld” (Marcus 1:15) verwees Hij naar dit deel van de profetie. Hoe ongelooflijk nauwkeurig! Precies op tijd wordt Jezus gezalfd en begint Hij zijn dienstwerk:

De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om te genezen die gebroken zijn van hart, om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid.

(Lukas 4:18)

De laatste van zeventig profetische weken

Als 27 na Christus het einde van de 69 weken aangeeft, dan moet 34 na Christus het einde markeren van de 70 weken bestemd voor Israël. Als we de weken in jaren uitdrukken komen we op dezelfde datum. Bijvoorbeeld, de 483 jaren eindigden in 27 na Christus, dus de 490 jaren zouden zeven jaren later eindigen, namelijk 34 na Christus.

En Hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal Hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden…

(Daniël 9:24)

Het persoonlijk voornaamwoord “Hij” verwijst naar de Messias die al genoemd wordt in Daniël 9:25,26). Hij, de Messias, de Christus, zal het verbond met Israël voor één profetische week bekrachtigen, dat zijn 7 jaren. ( 1 week = 7 dagen van jaren). Maar het vers zegt daarbij dat de offerandes zullen ophouden.

Het midden van de 7 jaren zou 3 1/2 jaar ná 27 na Christus zijn, toen Christus gedoopt werd zoals we al zagen. Dit brengt ons naar 31 na Christus. We moeten zoeken naar een buitengewone gebeurtenis in 31 na Christus. De hele christenheid erkent 31 na Christus als het jaar dat Christus gekruisigd werd.

Sommige moderne profetische verklaringen vertroebelen de zaak met betrekking tot de 70ste week en verbreken de eenheid van de 70 weken profetie, door deze week naar de toekomst te verschuiven en de inhoud op de antichrist toe te passen, die (volgens deze interpretatie) aan het eind van de christelijke bedeling in de toekomst zou verschijnen. Daniël 9:26,27 heeft een chiastische structuur en als hiermee rekening gehouden wordt dan wordt de schijnbare verwarring met betrekking tot de literaire stijl weggenomen.

En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn… (vers 26)

Dit gedeelte van vers 26 bereidt ons voor op de gebeurtenissen die bij de zeventigste week horen. Na de 62 weken (7+62=69ste week, dus na de 69ste week of wel in de 70ste week zou de Messias afgesneden of ter dood gebracht worden, maar niet voor Hemzelf ( maar voor ons.)

Tot zover dit tweede deel van deze studie. Er volgt nog één deel over deze wonderbaarlijke profetie die door zijn nauwkeurige vervulling al vele mensen tot het geloof hebben gebracht. En niet alleen het geloof in Jezus Christus als dé Messias, maar ook het geloof in de betrouwbaarheid van Gods Woord en Zijn profetieën!

 

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2017/12/28/zeventig-weken-profetie-deel-3/