Het veranderen van Gods wet

Hoewel de tien geboden te vinden zijn in de katholieke versies van de Bijbel, worden de getrouwen onderricht vanuit de catechismussen van de kerk en niet rechtstreeks vanuit de Bijbel.

Zoals in deze catechismussen blijkt, is de wet van God veranderd en in feite in nieuwe vorm door het pausdom ingevoerd.

Het tweede gebod, waarin het maken van beelden en het zich daarvoor neerbuigen wordt verboden, wordt weggelaten in de Katholieke catechismussen, en het tiende gebod, waarin begeren wordt verboden, is in tweeën gedeeld

In Exodus 20:3-17 vinden we Gods wet, zoals Hijzelf deze heeft gegeven.

“Toen sprak God al deze woorden:
1. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte,  uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
2. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.
3. U zult de Naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HEERE zal niet voor onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van de HEERE, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienaar, noch uw dienares,  noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in  zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de HEERE de sabbatdag, en heiligde die.
5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.
6. U zult niet doodslaan.
7. U zult niet echtbreken.
8. U zult niet stelen.
9. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.
10. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares,  noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is.” Exodus 20:1-17

In de Roomse catechismus wordt de wet als volgt weergegeven.

  1. Ik ben de Here uw God: gij zult geen vreemde goden voor mijn gezicht hebben.
  2. Gij zult de naam van de Here uw God niet ijdel gebruiken.
  3. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt.
  4. Eert uw vader en uw moeder.
  5. Gij zult niet doden.
  6. Gij zult geen overspel bedrijven.
  7. Gij zult niet stelen.
  8. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  9. Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren.
  10. Gij zult uws naasten bezit niet begeren.

 

 

(bron: De nationale zondagswet A.Jan Marcussen)