Verlossingsplan

De tabernakel en later de tempel waren de beste studieboeken over het verlossingsplan ooit aan de mens gegeven. De lessen gevat in hun symbolen en ceremoniën leiden ons naar een beter begrip van de geheimen van het verlossingsplan. In type en schaduwdienst leren wij over de rol van Christus, Zijn aardse werk als het Lam van God, Zijn rol als Hogepriester en Advocaat voor het volk van God, als ook over Zijn rol als Rechter en Koning.

Het heiligdom laat de grote waarheden zien van rechtvaardigmaking door het geloof, heiligmaking en verheerlijking. In het heiligdom leren we meer over Jezus, Zijn karakter, Zijn hemelse systeem van regeren, en Zijn hoop en doel voor het volk van God.

Wat jammer dat sommigen het Oude Testament opzij willen zetten als zou het geen waarde meer hebben voor ons vandaag de dag, en zeggen dat het bij de oude bedeling hoort, zonder betekenis voor ons die na het kruis leven. Toch zegt het Nieuwe Testament:

“Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der Schriften de hoop zouden vasthouden.” Romeinen 15:4

“Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.” 1 Korinthiërs 10:11

Als wij het Oude Testament verwaarlozen, missen wij de zegeningen en de waarschuwingen die we kunnen hebben als we naar de woorden van Paulus luisteren. Jezus Zelf zegt dat het Oude Testament van Hem getuigt.

“Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.” Johannes 5:39

Jezus kwam niet om de geschriften van het Oude Testament weg te doen, Hij kwam om ze te vervullen. De eerste vijf boeken van de Bijbel, de Torah, werden door Mozes geschreven en waren een getuigenis van het verlossingsplan. De profetische boeken werden geschreven om het volk van God aan deze waarheden te herinneren en hun plicht tot God duidelijker te maken.

De Psalmen vormen een miniatuurBijbel op zich, zij bevatten een verslag van de geschiedenis van Gods volk. Ze zijn profetisch en bevatten lofzangen voor God. Het Nieuwe Testament is waarlijk de vervulling van alles wat het Oude Testament bevat. Jezus zei:

“Meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.” Mattheüs 5:17,18

De Pentateuch, oftewel de eerste vijf boeken van Mozes, openbaren allemaal een aspect van de Messias, net als de vier evangeliën verschillende aspecten van Christus openbaren.

Genesis     = Boek over de oorsprong, de zondeval en belofte van verlossing.                                            Christus de Schepper en de beloofde Verlosser

Exodus      = Christus ons Heiligdom

Leviticus    = Christus ons offer

Numeri       = Christus onze leider

Deuteronomium = Christus ons loon

Mattheüs    = Christus de Koning

Marcus       = Christus de dienstknecht

Lucas         = Christus de mens

Johannes   = Christus de goddelijke

 

(bron: De Waarheid Telt W.J. Veith)