God is zowel rechtvaardig als genadig

Het is Gods heerlijkheid, dat Hij genadig is, vol verdraagzaamheid, vriendelijkheid, goedheid en waarheid. Maar de rechtvaardigheid die Hij toont in het straffen van zondaren behoort net zo bij de heerlijkheid van de Heer als het laten zien van Zijn genade.

De Here God van Israël gaat de goden van deze wereld net zo oordelen als de goden van Egypte. Met branden en overstromingen, plagen en aardbevingen. Hij zal het hele land verwoesten. Dan zal het volk van Zijn verlosten Zijn naam verhogen en die verheerlijken over de hele aarde.

Moeten mensen die in het laatste restje van onze wereldgeschiedenis leven Gods lessen niet leren begrijpen?

Die Ene die onze Middelaar is, die alle berouwvolle gebeden en schuldbelijdenissen verhoort, die met een regenboog om Zijn hoofd wordt voorgesteld: het symbool van liefde en genade, Hij zal Zijn werk in het hemels heiligdom binnenkort beëindigen. Dan zullen genade en vergeving van de troon afdalen, en rechtvaardigheid neemt dan hun plaats in. Hij, naar wie Zijn volk heeft uitgekeken, zal dan Zijn ambt als Hoogste Rechter gaan bekleden.

De hele Bijbel schildert God niet alleen af als genadig en barmhartig Wezen, maar ook als een God van strikte en onpartijdige rechtvaardigheid.

In onze tijd wordt Gods liefde zó voorgesteld, dat Hij zondaren nooit zou kunnen vernietigen. Mensen redeneren vanuit hun eigen lage maatstaf van wat recht en rechtvaardigheid inhoudt.

“U denkt dat Ik net zo ben als u.” Psalm 50:21

Zij meten God aan zichzelf af. Ze denken zich in hoe zij zouden handelen in die situatie. En ze besluiten, dat God net zo zou doen als zijzelf…

In geen enkel koninkrijk en onder geen enkele regering wordt het aan de wetsovertreders overgelaten, te zeggen, wat voor straf moet worden voltrokken aan mensen die de wet hebben verbroken. Alles wat we hebben, alle schatten van Zijn genade die wij bezitten, hebben we aan God te danken. Het belastende karakter van zonde tegen zó’n God kan net zo min overschat worden, als de hemelen met een meetstok gemeten kunnen worden. God is zowel bewaarder van de moraal als Vader. Hij is Wetgever. Hij maakt Zijn wetten en voert die uit.

Een wet zonder straf is krachteloos

Men kan als pleidooi aanvoeren, dat een liefhebbende Vader het niet kan aanzien, dat Zijn kinderen Gods straf in het vuur ondergaan, terwijl Hij de macht heeft om hen te bevrijden. Maar God straft de overtreder, voor het welzijn en de veiligheid van Zijn onderdanen. God werkt niet volgens een menselijk plan. God kan oneindig rechtvaardig zijn. De ene mens heeft niet het recht om tegenover zijn medemens zo te handelen.

Noach zou God hebben mishaagd, als hij ook maar één van de spotters, die hem uitscholden en lastig vielen, had verdronken. Maar God verdronk de hele wijde wereld. Lot had het recht niet om zijn schoonzoons te straffen, maar God heeft dit in Zijn strikte rechtvaardigheid gedaan.

Wie waagt te beweren, dat God niet zal doen, wat Hij zegt te zullen doen?

(bron: Last Day Events E.G.White)