We zijn met deze Bijbelstudie over ‘klimaatverandering’ reeds beland in Openbaring. In het vorige deel hebben we het gehad over hoofdstuk 6 en de tekenen in zon, maan en sterren, die volgen op de grote aardbeving, die in vers 12 en 13 beschreven worden. Deze tekenen hebben mogelijk al een vervulling gehad, zoals aangegeven in deel 5 van deze studie. Als we vervolgens verder lezen in Openbaring 6: 14-17 zien we wat zeker, mogelijk zeer binnenkort, nog gebeuren zal.

En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Wat in deze verzen omschreven wordt is de wederkomst van onze Heere Jezus Christus.. Dit is geen dag van vrede en blijdschap, zoals veel christenen vandaag-de-dag willen geloven, maar een dag van oordeel. De eerste engel uit Openbaring 14:7 waarschuwt ons voor het oordeel dat over de wereld komen gaat en samen met de tweede en derde engel verkondigen ze de laatste mogelijkheid om behouden te blijven..

Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen!

Het boek Openbaringen is geen gemakkelijk boek om te begrijpen en te doorgronden. Het kan alleen begrepen worden als de Geest van God het aan iemand openbaart. Deze Goddelijke gave, wat een vrucht van de Heilige Geest is, wordt ook wel het getuigenis van Jezus Christus genoemd (Openbaring 12:17), of de Geest van de profetie (Openbaring 19:10). Een complete uitleg van wat komen gaat kan ik op dit moment nog niet geven, maar de kennis zal toenemen naarmate het einde nadert. Wat ik wel weet is dat we de volgorde, zoals we het opgeschreven vinden in de Bijbel, niet kunnen zien als de volgorde waarop alles zal gaan gebeuren. De verschillende hoofdstukken overlappen elkaar, of vullen elkaar aan. Ook kan een hoofdstuk diep ingaan op een bepaald onderwerp, wat qua tijdslijn bijvoorbeeld in een eerder hoofdstuk al voorbijgekomen is.

Openbaring 16 geeft een gedetailleerde beschrijving van de zeven laatste plagen die Gods engelen over de totaal gevallen aarde zullen uitgieten en vormt de climax wat betreft ‘klimaatverandering en de Bijbel’. Let wel, dit zal gebeuren vlak voor de wederkomst van Jezus en nadat het ‘merkteken van het beest’ aan de bewoners van de aarde is opgedrongen. Daarom kunnen we Openbaring 16, in zijn geheel, plaatsen in Openbaring 6, tussen de verzen 14 en 16. Als we dit toepassen, krijgen we zodoende veel meer informatie over wat er gebeuren gaat, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus en ook zien we wat de oorzaak van deze plagen zal zijn, namelijk het rechtvaardige oordeel van God.(Openbaring 16:5-7)

Wat ook heel belangrijk is om te weten, is dat er dan geen bekering meer mogelijk is en ook geen vergeving van zonden. Het oordeel over ieder mens staat dan vast. Dit zien we omdat in Openbaring 15:8 staat;

En niemand kon de tempel binnen gaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Dit houd in dat het dienstwerk, dat Jezus als Hogepriester in de hemelse tempel doet, beëindigd is. Dat er dan ook geen mogelijkheid tot bekering meer is, zien we onder andere in Openbaring 16:9,11

En de mensen werden verzengd door grote hitte. Maar zij lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.

En zij lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren, maar zij bekeerden zich niet van hun werken.

Veel mensen die menen gelovig te zijn, hebben, wat deze dingen betreft, een houding van; ‘We zullen wel zien hoe alles gaat lopen en als het zo ver is, dan zien we wel verder..’ Dit is echter een levensgevaarlijke houding, omdat we niet precies weten wanneer de ‘Deur van de Ark’ gesloten wordt! (Mattheüs 24:37-39)

Volgende keer zullen we nog iets dieper ingaan op Openbaring 16 en bekijken wat voor ons de slotsom zou moeten zijn als we het hebben over ‘klimaatverandering’ in deze eindtijd. We sluiten dit deel af met de oproep van onze Heere Jezus Christus Zelf. Lukas 21:34-36;

Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan ten allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Amen.