VALSE VRIJHEID

De satan is ook vandaag bezig om mensen te overwinnen, net zoals hij bij onze voorouders heeft gedaan.

Hij ondermijnde hun vertrouwen in hun Schepper en bracht hen aan het twijfelen over Zijn heerschappij. Ze wisten niet meer zeker, of Zijn wetten wel rechtvaardig waren. Satan en zijn volgelingen stellen God nog slechter voor dan zijzelf. Zo rechtvaardigen zij hun eigen kwaadaardigheid en opstandigheid. De grote misleider probeert onze hemelse Vader zijn eigen verschrikkelijk wrede karakter in de schoenen te schuiven. Zo lijkt het net of hem groot onrecht is aangedaan, toen hij uit de hemel werd verdreven. Hij wilde zich immers niet aan zo’n onrechtvaardige Heerser onderwerpen. Hij spiegelt de wereld vrijheid voor, die zij onder zijn milde regime kunnen genieten. En daar tegenover stelt hij de gebondenheid van de strenge decreten van de HEERE. Zo slaagt hij erin, zielen weg te lokken uit hun verbondenheid met God.

Een leerstelling, die zegt, dat goddelozen met vuur en zwavel gefolterd worden in een eeuwig brandende hel, gaat in tegen elk gevoel van liefde en barmhartigheid. Maar ook tegen ons rechtvaardigheidsgevoel. Het idee alleen al, dat zij voor zonden, die zij in een kort aards leven begaan hebben, zolang gemarteld zullen worden als God leeft. Toch wordt deze leer op grote schaal verkondigd, en maakt nog steeds deel uit van veel christelijke geloofsbelijdenissen. Een geleerd theoloog heeft eens gezegd: ” De mensen in de hemel zien de tegenstelling tussen de pijnigingen van de hel en de hoge waardigheid, waarmee ze zelf zijn bekleed. Dit verhoogt hun eeuwig geluk. Ze beseffen, hoe gelukzalig ze zijn in vergelijking met andere mensen, die dezelfde natuur hadden, en dezelfde omstandigheden gekend hebben.” Iemand anders zei het zo: “De verdoemden ontvangen eeuwige vergelding. En de rook van hun pijniging stijgt op voor het oog van de verlosten. En deze roepen uit: ‘Amen, halleluja, prijs de Heer.'”

Op welke bladzijde van Gods Woord is een dergelijke leer te vinden?

Zijn de verlosten in de hemel ontdaan van elk gevoel van medelijden en barmhartigheid? Hebben ze niets gewoon menselijks meer? Is dat allemaal ingeruild voor de onverschilligheid van de stoïcijnen, of de wreedheid van de wilden?

Nee, nee en nog eens nee!

Dat leert het Boek van God ons niet. Mensen die bovenstaande uitspraken hebben gedaan – en dergelijke opvattingen huldigen – zijn misschien geleerd en oprecht. Maar ze zijn wel door spitsvondigheden van de satan misleid. Hij verleide hen ertoe, krachtige Bijbelse uitspraken te verdraaien. Hij verleent aan die woorden een bittere en kwaadaardige kleur, die bij hemzelf hoort, maar niet bij onze Schepper. (Ezechiël 33:11)

Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeer u, bekeer u van uw boze wegen. Want waarom zou U sterven, huis Israël?

Wat voor voordeel brengt het God, als wij zouden aannemen, dat Hij behagen heeft in het kijken naar eindeloze folteringen? Moeten we geloven, dat Hij koninklijk geëerd wordt door het steunen, gillen en vloeken van de lijdende schepselen, die Hij in de hel gevangen houdt? Klinken deze verschrikkelijke geluiden de Oneindige Liefde als muziek in de oren?

Er wordt wel beweerd, dat de oneindige ellende, die goddelozen overkomt, laat zien, hoezeer God de zonde haat. Want die zonde verstoort de vrede en de orde in het heelal. Wat is dat een verschrikkelijke Godslastering! Alsof Gods haat tegen de zonde de reden is, dat deze zonde zou blijven voortbestaan. Want volgens de leer van deze zelfde theologen, maakt de voortdurende marteling, zonder hoop op barmhartigheid, de ellendige slachtoffers gek van razernij. En omdat ze hun razernij uiten door vloeken en Godslasteringen, vergroten zij eeuwigdurend hun schuldenlast.

Gods heerlijkheid wordt er helemaal niet mee gediend, als zonde van eeuwigheid tot eeuwigheid blijft toenemen!

(bron: Er staat geschreven)