Voor als je het vorige deel nog niet hebt gelezen, zie volgende link;

https://www.eendagelijkseopenbaring.nl/2018/02/10/gods-engelen-en-boze-geesten-zegt-bijbel-bestaan12/?preview_id=6493&preview_nonce=442a1a5c24&post_format=image&_thumbnail_id=6494&preview=true

Gods engelen en boze geesten; wat zegt de Bijbel ons over hun bestaan?

In de vorige overdenking eindigden we met: engelen worden uitgezonden om genadeboodschappen naar Gods kinderen te brengen. Hier gaan we vandaag mee verder.

Ze gingen naar Abraham met beloften van zegen, naar de poorten van Sodom om de rechtvaardige Lot te redden van de verwoesting door het vuur, naar Elia toen hij op punt stond van honger en uitputting om te komen in de woestijn, naar Elisa, met vurige wagens en paarden, die het stadje omsingelden waar hij door zijn vijanden was ingesloten, naar Daniël toen hij goddelijke wijsheid zocht aan het hof van een heidens koning, of toen hij in de leeuwenkuil werd gegooid, aan Petrus, die ter dood was veroordeeld in de kerker van Herodes, naar de gevangenen te Filippi, naar Paulus en zijn reisgenoten toen het ‘s nachts stormde op zee, naar Cornelis om zijn hart te openen zodat hij het evangelie kon ontvangen, naar Petrus om hem met de reddingsboodschap te sturen naar deze heidense officier;

zo hebben heilige engelen door de eeuwen heen Gods volk gediend.

Elke volgeling van Christus krijgt een beschermengel toegewezen.

Deze hemelse bewakers beschermen de rechtvaardigen tegen de Boze. Dit heeft Satan zelf erkend toen hij zei; ‘Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut?’ (Job 1:9,10).

De Psalmdichter vertelt ons hoe God Zijn volk beschermt: (Psalm 34:8)

De Engel des HEEREN legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.

Jezus zei over de mensen die in Hem geloven: (Mattheüs 18:10)

Ziet toe, dat gij niet één dezer kleinen veracht. Want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

De engelen die zijn aangesteld  om Gods kinderen te dienen, hebben altijd toegang tot Gods tegenwoordigheid. Gods volk, dat is blootgesteld aan de misleidende macht en de nooit aflatende boosaardigheid van de vorst der duisternis en altijd moet strijden tegen de machten van het kwaad, is verzekerd van de permanente bescherming van hemelse engelen.

Deze verzekering is hun om duidelijke redenen gegeven: God heeft Zijn kinderen de belofte van genade en bescherming gegeven, omdat ze zullen worden geconfronteerd met duivelse machten die talrijk, vastberaden en onvermoeibaar zijn en over wier boosaardigheid en macht niemand onwetend of onbezorgd kan zijn zonder zichzelf ernstig in gevaar te brengen.

De boze geesten, die in den beginne als zondeloze wezens werden geschapen, waren in karakter, macht en heerlijkheid gelijk aan de heilige wezens die nu Gods boodschappers zijn. Maar ze zijn door de zonde gevallen en hebben een verbond gesloten om God te onteren en de mens te vernietigen. Zij stonden aan de kant van Satan in zijn opstand, werden met hem uit de hemel verbannen en hebben in de loop der eeuwen met hem samengewerkt in zijn strijd tegen Gods gezag.

(bron: Het Grote Conflict)