De ketterij van de eeuwige straf

Het is voor mensen niet in te schatten, hoeveel kwaad is aangericht door de ketterij van de eeuwige straf. Het geloof van de Bijbel, dat zo vol is van liefde en goedheid, en overvloeit van medelijden, wordt door bijgeloof verduisterd, en er wordt een angstaanjagend beeld aan gekoppeld.

Als we ons goed realiseren, in wat voor valse kleuren de satan het karakter van God afschildert, kunnen we ons dan nog verwonderen, als mensen bang voor Hem zijn, Hem verschrikkelijk vinden, en zelfs haten?

De weerzinwekkende Godsbeelden, die zich door valse leerstellingen via de kansel over de wereld verspreid hebben, hebben duizenden mensen, ja zelfs miljoenen, tot scepsis en ongeloof gebracht.

De theorie over een eeuwige straf is één van de valse leerstellingen, die de wijn van de hoererij van Babylon vormen, waarvan zij alle volken laat drinken. Openbaring 14:8 en 17:2. Het is een volkomen raadsel, waarom dienaren van Christus deze ketterij hebben geaccepteerd, en ook nog van de heilige lessenaars hebben verkondigd.

Ze hebben deze leer van Rome overgenomen, net als de leer over de valse sabbat. Het is waar: ook grote en goede mensen hebben deze leer verkondigd. Maar zij hadden niet zoveel licht ontvangen als wij nu. Zij waren verantwoordelijk voor het licht, wat in hun tijd geschenen heeft. Maar wij zijn verantwoordelijk voor het licht dat in onze tijd schijnt. Als wij ons afkeren van het getuigenis van het Woord van God, en valse leerstellingen aannemen omdat onze voorvaderen dat deden, dan vallen we onder het oordeel dat over Babylon is uitgesproken. We drinken van de wijn van haar hoererij.

Een grote groep mensen, die zich afkeren van de leer van een eeuwige straf, worden tot de tegenovergestelde dwaling gedreven.

Zij zien in, dat de Bijbel God voorstelt als een Wezen vol liefde en medelijden. En zij kunnen niet geloven, dat Hij Zijn schepselen zal overgeven aan de vlammen van een eeuwig brandende hel. Maar omdat zij vasthouden aan de opvatting, dat de ziel van nature onsterfelijk is, kunnen zij tot geen andere conclusie komen, dan dat alle mensen uiteindelijk gered zullen worden. Veel mensen denken, dat de dreigementen uit de Bijbel alleen maar bedoeld zijn, om mensen uit angst te laten gehoorzamen. Die dreigementen zullen volgens hen niet letterlijk in vervulling gaan. Daardoor kunnen zondaars in zelfzuchtig genot leven en de geboden van God negeren. Maar ze mogen desondanks verwachten, in Zijn gunst te zullen worden aangenomen.

Zo’n leer, die roemt op Gods barmhartigheid, maar die Zijn rechtvaardigheid negeert, is aangenaam voor het vleselijk hart, en sterkt goddelozen in hun ongerechtigheid.

(bron: er staat geschreven)