De opstanding bij Christus’ wederkomst

“Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.” (1 Thessalonicenzen 4:13-18)

 

De laatste Bazuin

Wanneer Christus komt om allen die getrouw gebleven zijn, tot Zich te nemen, zal de laatste bazuin weerklinken en de gehele aarde, van de toppen der hoge bergen tot de nederigste diepten van de diepste mijnen, zal dit horen. De rechtvaardige doden zullen het geklank van de laatste bazuin horen en zullen uit hun graven tevoorschijn komen, om met onsterfelijkheid te worden bekleed en hun Heer te ontmoeten.

“En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Openbaring 21:4

Tot weerziens bij de wederkomst!

(Ter herinnering aan mijn vader; 12-03-2017)